preview

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola

Strategické cíle školyVytvoření bezpečného a příjemného prostředí pro žáky a zaměstnancePostupné zavádění formativního přístupu ke vzděláváníPodpora jazykového vzdělávání (Erasmus+, program American Academy, nabídka jazykových kurzů k získání certifikátů (FCE), zahraniční zájezdy a výměnné vzdělávací pobyty žáků a pedagogů)Zavádění inovativní forem vyučování (projektové vyučování, tandemová výuka, zapojení odborníků z praxe, sdílení zkušeností, stínování, kolegiální sdílení)Evaluace školy (dotazníky – žáci, zaměstnanci, rodiče, absolventi, veřejnost), hospitační činnost, srovnávací testyPodpora aktivit a tvůrčího myšlení žáků, individuální přístup (zapojení do DoFe)Funkční systém inkluzivního vzdělávání (sociální rovnost, systém podpory pro žáky se SVP, systém vzdělávání nadaných a talentovaných žáků)Podpora environmentálně udržitelného a odpovědného chování žáků i zaměstnanců školy, probouzení/zvyšování zájmu o životní prostředí a způsoby, jak s ním šetrněji nakládatSystematická práce se zaměstnanci (DVPP, činnost předmětových komisí, pravidelné porady, nastavený systém odměňování, poradní sbory vedení školy), podpora jazykových kompetencí pedagogů, modernizace zázemí zaměstnancůRevize ŠVP (ICT do výuky, programování)Podpora kulturních a sportovních aktivit (budování vztahu k regionu, účast v soutěžích, pořádání soutěží, projekty)Rozvoj mezinárodní spolupráce a zapojení do projektů (+Polsko, Slovensko)Prohloubení spolupráce se ZŠ a SŠ v regionu, podpora firem školeBudování atraktivní tváře školy, vztahu žáků, rodičů i veřejnosti ke škole (komunitní setkávání, projektové dny, DOD, besedy s absolventy, zaměstnavateli atd.)Zajištění školního psychologa a speciálního pedagoga

preview

Hořické gymnázium

Informace o školeHořické gymnázium je soukromá střední škola. Nabízí čtyřleté studium pro žáky z devátých tříd. Koncipujeme ji jako všeobecné gymnázium s širokou nabídkou volitelných a nepovinných předmětů jak přírodovědných, tak humanitních.Díky nižšímu počtu žáků je možné více individualizovat a diferencovat výchovně-vzdělávací proces podle potřeb jednotlivých žáků a do vyučování se také lépe začlení žáci se specifickými poruchami učení.Škola navázala spolupráci s univerzitami, dalšími školami ve městě, školami podobného zaměření z celé ČR a školami v zahraničí, kulturními institucemi, neziskovými organizacemi, sociálními ústavy, podnikatelskými subjekty aj.Zřizovatelem školské právnické osoby Hořické gymnázium jsou fyzické osoby, dlouholetí gymnaziální pedagogové: Mgr. Eva Slámová, Mgr. Jiří Slezák, Mgr. Šárka Šandová, Mgr. Sylva Zajícová.Obor vzdělání:79-41-K/41 Gymnázium Hodnoty školyŠkola umožňuje žákům zaměřit se více na průběh výchovně-vzdělávacího procesu, ne pouze na jeho výsledek.Výchova a vzdělání se realizuje ve vzájemném vztahu mezi učitelem a žákem, oba se od sebe učí, respektují své osobní názory a cesty k jejich realizaci.Výuka je založena především na aktivitě žáků, učitel je jejich zkušenějším průvodcem.Žák přijímá svou osobní odpovědnost za to, že se do realizovaného vzdělávacího systému zapojí. Učí se rozhodovat o sobě samém a učí se přijímat následky svého jednání.Výchova a vzdělávání se provádějí v každodenním životě také příkladem, prostředím, činnostmi, lidmi, s kterými se potkáváme, vlastními zkušenostmi a jejich vyhodnocením. Na utváření školy se kromě pedagogů podílejí také žáci, rodiče a zájemci z veřejnosti.

preview

Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325

Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!Gymnázium Trutnov je významná střední škola v rámci našeho okresu i kraje s historickou tradicí od roku 1920. Dnes poskytuje úplné střední vzdělání s maturitou ve studijních oborech Gymnázium všeobecné (7941K/81 a 7941K/41). Vytváří předpoklady pro studium absolventa na libovolné vysoké nebo vyšší odborné škole. Je to škola státní, studium na ní není vázáno na žádné poplatky. Organizuje výuku ve dvou formách - osmiletém a čtyřletém studiu. Přijímací zkoušky jsou realizovány v souladu s platnou legislativní úpravou jako jednotné a testování zajišťuje společnost CERMAT. Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů u přijímacích zkoušek se můžete dozvědět na internetových stránkách www.cermat.cz.  Škola přijímá vždy  30 nových žáků do jedné třídy osmiletého a 60 nových žáků do dvou rovnocenných tříd čtyřletého gymnázia. Studium má všeobecné zaměření a výuka je organizováno podle školních vzdělávacích programů, které si škola sama sestavila. Výuka probíhá v 16 třídách a zajišťuje ji 42 pedagogických pracovníků. Pro výuku slouží 28 místností, z toho je 19 specializovaných (fyzika, chemie, biologie, výpočetní technika, hudební výchova, třídy s PC a zobrazovací či interaktivní technikou, podkrovní posluchárna). Součástí školy je sportovní hala, malá tělocvična, posilovna, letní asfaltová hřiště a atletické hřiště. Stravování je zajištěno ve školní jídelně přímo v budově školy. Každý žák absolvuje povinně výuku dvou cizích jazyků - angličtiny a němčiny nebo francouzštiny, v případě dostatečného zájmu i ruštiny. Má možnost se účastnit výměnných zájezdů organizovaných školou za režijní ceny. Škola také běžně poskytuje možnost přerušit studia a absolvovat jeden školní rok v cizině. V rámci práce podle školních vzdělávacích plánů se žáci účastní zimního a letního sportovního kurzu, vodáckého výcviku a výuky plavání, žáci nižších tříd víceletého gymnázia navíc i seznamovacího pobytu a tábornického pobytu v přírodě. Svůj odborný profil si každý žák určuje volbou volitelných předmětů v posledních dvou letech studia. Absolventi školy mají především předpoklady k dalšímu rozvoji své osobnosti při studiu na vysokých nebo vyšších školách a vzhledem k dobré znalosti jazyků, dovednostem při obsluze počítače a všeobecnému přehledu nacházejí široké uplatnění i v praxi.