preview

Jazykové a humanitní GYMNÁZIUM PRIGO, s.r.o.

PRIGO je školou pro život, jaký bude. Naše žáky a studenty se snažíme připravovat na to, aby obstáli hlavně v budoucím životě, a to přesto, že představy nás všech o tom, jak bude společnost i život za několik desítek let vypadat nemají jasné kontury. Naše filozofie je ukotvena v desateru principů PriorityGO. Snažíme se vychovávat kreativní osobnosti s vysokou adaptibilitou a flexibilitou, které se budou schopny uplatnit v životě u nás i v zahraničí. Proto za základ přípravy na budoucí život považujeme rozvoj schopnosti kritického myšlení. Ve výuce klademe důraz na moderní didaktické metody a rozvoj obecných kompetencí. Vycházíme ze skutečnosti, že škola v současnosti není výhradním ani hlavním zdrojem informací a její úlohu přebírá do jisté míry on-line prostředí. Proto jsou pro nás důležité moderní technologie. Mobilní zařízení a prostředí internetu využíváme nejen ve výuce, ale také ve všech dalších aktivitách a činnostech spojených s návštěvou školy. Naším cílem je, aby se staly přirozenou součástí života jako nástroj k řešení problémů a zjednodušení života i práce, nikoliv jako způsob konzumace volného času a náhrada osobních sociálních vazeb. Respektujeme při tom tradiční hodnoty a naše kulturně-historické prostředí.Jsme CHYTROU školou. Jedněmi z našich priorit jsou proto konektivita, elektronická komunikace a transparentnost. Důraz klademe na výchovu k bezpečné práci s technologiemi. Již pátým rokem dynamicky měníme přístup k informačním a komunikačním technologiím a jejich smysluplnému zapojování nejen do výuky. Zatímco v počátcích jsme výuku stavěli zejména na principu BYOD (Bring Your Own Device), kdy jsme pracovali s vlastními zařízeními žáků a studentů, které si mohli do výuky přinést, jdeme v tomto školním roce mnohem dál. Na celé Základní škole PRIGO jsou ve všech hodinách při vhodných příležitostech využívány tablety Apple (iPady) a Apple TV.My ale jdeme ještě dál! Implementovali jsme nový systém výuky jednotlivých předmětů založený právě na práci s informačními a komunikačními technologiemi. Na našem Jazykovém a humanitním gymnáziu PRIGO obdrží nyní iPady všichni nově nastupující žáci a všichni starší studenti, kteří zahájí IB Diploma Programme (program mezinárodní maturity) a také jejich učitelé. Od dalších let budou podobně postupně v PRIGO školách vybaveni i všichni ostatní naši žáci, studenti a učitelé. Veškeré zařízení bude vždy nové, bude ho možné využít pro školní, mimoškolní i osobní potřeby a po úspěšném ukončení studia bude přenecháno do osobního vlastnictví žáka nebo studenta za symbolickou nebo zůstatkovou.

preview

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

JAKÉ BUDE JAZYKOVÉ GYMNÁZIUM PAVLA TIGRIDA?Naše škola nese název Jazykové gymnázium Pavla Tigrida. Tomuto názvu chce škola zůstat věrna a i v budoucnu se zaměří především na výuku jazyků. Výuce jazyků bude jako dosud věnována až třetina možné hodinové dotace v rámci učebního plánu. Škola svým absolventům zaručí, že budou ovládat dva až tři cizí světové jazyky na velmi vysoké úrovni. Škola se stane centrem podpory výuky francouzského jazyka pro Moravskoslezský kraj. Aby se absolventi mohli s úspěchem hlásit i na vysoké školy s jiným než jazykovým zaměřením, bude mít škola dostatečné podmínky pro kvalitní výuku přírodovědných či společenskovědných předmětů a nabídne povinně volitelné semináře, které umožní prohlubovat učivo. Škola bude půlit vyučovací hodiny nejen v jazykových předmětech, ale také některé hodiny předmětů přírodovědných či společenskovědných. Škola nabídne žákům prozatím netradiční předměty, ve kterých bude integrovat více oborů, např. český jazyk, anglický jazyk a biologii.Jsme součástí Evropské unie, a proto je hlavním cílem gymnázia připravovat absolventy nejen pro náš regionální či republikový pracovní trh, ale i pro jejich prosazení kdekoli v Evropě. Škola spolupracuje a bude spolupracovat se školami a institucemi v zahraničí, abychom v těchto organizacích načerpali nové zkušenosti a poznatky a abychom posílili mezi studenty a kantory povědomí o mezinárodní dimenzi dnešního světa. Gymnázium bude do budoucna pokračovat ve stávajících aktivitách, dále je rozvíjet a posilovat podle zájmu žáků, pedagogů i dalších zaměstnanců školy tak, aby se stále zvyšovaly jejich kompetence. Škola bude zároveň podporovat činnost žákovského parlamentu a rozvíjet tak v žácích větší samostatnost, odpovědný přístup a další kompetence potřebné především pro život v demokratické společnosti. Kompetentnější učitel vychová a připraví kompetentnějšího absolventa, vysoce kompetentní absolvent se lépe uplatní na trhu práce.Gymnázium bude tedy nejen vzdělávacím ústavem pro žáky ve věku 13–19 let, ale také centrem celoživotního vzdělávání a komunitním centrem. Škola je totiž umístěna uprostřed městské zástavby a cítí potřebu otevřít se nejbližšímu okolí, ať už jde o obyvatele města Poruby ze sousedství, o rodiče či známé našich žáků či širší veřejnost. Nabídneme např. jazykové kurzy, kurzy výpočetní techniky pro seniory, přednášky na různá témata, povídání s psychologem, čtenářský či výtvarný klub apod. Nabídneme  veřejnosti divadelní představení v cizích jazycích, které se u nás vyučují. Nadále budeme pronajímat tělocvičny i nové hřiště. Naši zaměstnanci se již nyní účastní různých evropských projektů (např. v programu Erasmus+), které jim umožňují realizovat výjezdy do zahraniční na jazykové školy, základní či střední školy či jiné vzdělávací instituce. Zde sbírají zkušenosti z práce těchto institucí jako komunitních center a potvrzují, že škola fungující jako takovéto centrum je velmi přínosná pro své okolí, zaměstnance, žáky, jejich rodiče a ostatní.Všechny tyto aktivity (ať už vzdělávací – poskytované gymnáziem nebo volnočasové – poskytované komunitním centrem) jsou díky bezbariérovému přístupu a výtahu v budově přístupny i žákům či spoluobčanům s hendikepem.Usilovná práce na výše uvedených bodech zajistí, že škola bude platným členem místní komunity a že se maximální počet studentů přiblíží ideálnímu profilu absolventa našeho gymnázia, který podle školního vzdělávacího programu „Mnoho jazyků. Jedna společná řeč.“dosahuje velmi vysoké úrovně jazykových kompetencí alespoň ve dvou cizích jazycích, a to také díky přímému kontaktu s rodilými mluvčími a pobytem v cizojazyčném prostředí,uplatní se na trhu práce na pozicích vyžadujících nadprůměrnou jazykovou vybavenost,získá všeobecné vzdělání tvořící požadovaný základ pro úspěšné studium na všech typech vysokých škol humanitního, přírodovědného, technického i uměleckého zaměření, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí,dokáže komunikovat v mateřském i cizím jazyce – umí vhodně vyjádřit své pocity a názory a prezentovat sebe i svou práci, zná své silné i slabé stránky a umí s nimi pracovat,je svobodnou a samostatnou osobností, dovede spolupracovat, kriticky myslet a tvůrčím způsobem řešit obtížné úkolya konečně má pozitivní vztah k národním i světovým kulturním hodnotám, je tolerantní vůči odlišným tradicím a zvyklostem.