preview

Lékařské a přírodovědné GYMNÁZIUM PRIGO, s.r.o.

Popis

Lékařské a přírodovědné gymnázium PRIGO je střední školou, která zahájila činnost v roce 1994. Je součástí skupiny škol PRIGO, která vzdělává studenty na všech stupních vzdělávací soustavy. V letošním roce úspěšně vstupuje již do 29. roku své existence. Jedná se o fakultní školu Univerzity Karlovy v Praze a také fakultní školu Ostravské univezity.

 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.lpg-prigo.cz/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ne

Podrobné informace o škole

Vychází z aplikace unikátního, ochrannou známkou chráněného přístupu PriorityGO, který je kombinací individualizace výuky, moderních didaktických metod a respektování výzev současné společnosti. Vzdělávání je u nás vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu, a nikoliv jako prostředek k dosažení jiných cílů.

Poskytuje vzdělání ve třídách osmiletého a čtyřletého gymnázia. Soustředí se na velmi dobré žáky, kteří mají zájem o všeobecné gymnaziální vzdělání s rozšířenou výukou přírodních věd a příbuzných disciplín. Zároveň se jedná o gymnázium s výrazným akcentem na jazykovou přípravu v oblasti zejména anglického, německého, španělského, francouzského a ruského jazyka, vč. výuky rodilými mluvčími a participace studentů ze zahraničí na školních i mimoškolních aktivitách. Jako jedna z mála škol má, na základě rozhodnutí MŠMT, povolenou výuku některých předmětů v cizím jazyce a zmíněné se projeví také s uvedením této skutečnosti na vysvědčení. Výuka probíhá v jazykových a počítačových učebnách. Spolupracujeme také s několika desítkami zahraničních škol po celém světě, např. Velká Británie, USA, Německo, Francie, Rakousko, Polsko, Slovensko a mnoho dalších. To vše umožní snazší průchodnost do vysokoškolského studia v ČR i zahraničí. Jazyková výuka probíhá mimo jiné formou tzv. blended learningu. Jedná se o komplexní interaktivní a multimediální jazykovou výuku, která je kombinací e-learningu a on-line zapojení učitele a studenta.

V rámci osmiletého i čtyřletého gymnázia se soustředí na žáky, kteří v převážné většině chtějí dále studovat na vysoké škole přírodovědného směru. Aktuálně je možno se zaměřit na dvě základní profilace dané výběrem volitelných předmětů, seminářů a volnočasových aktivit. Především se jedná o profilaci lékařského, veterinárního, popř. farmaceutického směru nebo profilaci pro studenty aspirující na studium přírodovědných, technických nebo podobně zaměřených fakult.

I přes zmíněné specializace a profilace je vzdělání v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia, a vychovává tak absolventa se všeobecným vzděláním, vč. vzdělání humanitního a kulturního, avšak s vysokými přírodovědnými a jazykovými kompetencemi. Jedná se o studenta s širokým všeobecným rozhledem, který složí výtečně maturitu a uplatní se v dalším studiu na prestižních vysokých školách u nás a velmi často i v zahraničí.

 

Škola je vybavena moderním zařízením učeben a laboratoří. Vybudovali jsme dvě přírodovědné učebny a zakoupili americký edukační experimentální systém PASCO. Zároveň byla uvedena do provozu botanická zahrada se školním skleníkem, jejíž součástí je také venkovní učebna. Stejně tak jsme zahájili provoz repliky soudní síně, ve které se studenti mohou účastnit soudních jednání v realistickém prostředí.

Výpočetní a multimediální technika je tak nezbytnou součástí každodenní výuky. Škola navíc poskytuje stipendium pro každého studenta po celou dobu jeho studia, a to díky participaci významného strategického partnera.

Diskuze