preview

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace

Video

„Masarykovo gymnázium v Příboře je školou se stodvacetiletou tradicí. Naší snahou je poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání umožňující absolventům úspěšně pokračovat na vysoké škole společenskovědního i přírodovědného směru. Úspěšnost našich absolventů v přijímacích řízeních na vysoké školy a jejich následné výborné dlouhodobé výsledky při studiu na vysokých školách svědčí o tom, že zvolená strategie udržet kvalitu vzdělávání na nadstandardní úrovni není v pojetí vzdělávání na naší škole pouhou frází.“

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.gypri.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/gypri/?fref=ts
Twitter: https://twitter.com/gymnaziumpribor
Instagram: https://www.instagram.com/gymnaziumpribor/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCbzOnT6TLnEIUP1sefyITCw
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet studentů: 416

Přijímací řízení

Dle kritérií přijímacího řízení platí:
- součástí přijímací zkoušky je jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a jednotná přijímací zkouška z matematiky (didaktické testy od společnosti Cermat);
- součástí přijímací zkoušky není žádná školní přijímací zkouška;
- součástí kritérií přijímacího řízení je předchozí studium žáka na základní škole, tzn. v rámci kritérií jsou přiděleny body za prospěch ve II. pololetí školního roku 2020/2021
(8. třída, 4. třída) a za prospěch v I. pololetí školního roku 2021/2022 (9. třída, 5. třída);
- v rámci kritérií přijímacího řízení je váha jednotné přijímací zkoušky cca 60% a váha předchozího studia cca 40%;
- součástí kritérií přijímacího řízení jsou body za soutěže;
- cut-off skóre (minimální bodový zisk z jednotlivých testů) je obdobně jako v loňském školním roce 7 bodů za každý test.

Podrobné informace o škole

Jsme školou „rodinného“ typu. Snažíme se při výchově a vzdělávání dávat přednost preventivním opatřením před následnými postihy.

Dbáme na pozitivní klima školy, které je založené na vzájemné toleranci, úctě a porozumění.

Aktivně nasloucháme konkrétním potřebám žáků, umožňujeme jim individuální rozvoj při volnočasových aktivitách (sportovních, kulturních, přírodovědných, společenskovědních, …).

Nejen při distanční výuce systematicky začleňujeme informační a komunikační technologie do vzdělávání žáků tak, aby byli připraveni na život v 21. století.

Poskytujeme kvalitní všeobecné vzdělání, výuka humanitních a společenskovědních předmětů je v rovnováze s výukou přírodovědných předmětů.

Při vzdělávání využíváme tradiční i netradiční výukové metody (GPS, scrabble, DofE, sportovní turnaje, ...).

Žáci školy mají možnost aktivně se podílet na rozvoji školy, využívat prostory školy ke svému individuálnímu růstu.

Diskuze