preview

Masarykovo gymnázium Vsetín

Gymnázium ve Vsetíně bylo založeno v roce 1928, zdravotnická škola byla otevřena v roce 1951. Od roku 2013 tvoří obě instituce celek s názvem Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín.Jsme škola se silnou tradicí a pevnou vazbou ke Vsetínu a jeho okolí. V pěti oborech se u nás vzdělává více než 800 žáků a studentů středního a vyššího odborného stupně. Pedagogický sbor tvoří přes 70 kvalifikovaných vyučujících, našimi spolupracovníky jsou také externisté z řad lékařů a dalších profesí.Našim žákům a studentům pomáháme získat všeobecný vzdělávací základ, rozvíjíme jejich individuální studijní předpoklady, podporujeme je v oblastech jejich zájmu a připravujeme je tak na další studium či výkon zvoleného povolání.Své vzdělávací služby poskytujeme vždy na nejvyšší možné úrovni s odkazem k bohaté historii a úspěchům školy, se znalostí moderních vzdělávacích trendů a v souladu s potřebami našich žáků a studentů. Usilujeme o to, aby se naši žáci a studenti vzdělávali v bezpečném a podnětném prostředí, aby u nás nacházeli pochopení a podporu, aby byli přísní k sobě a tolerantní k druhým a aby byli na svou školu hrdí. Absolvent gymnáziaje připraven k úspěšnému zvládnutí studia na vybrané české nebo zahraniční vysoké školebezpečně ovládá dva cizí jazyky (AJ + ŠJ/FJ/NJ/RJ)má široký vědomostní základ a ucelené znalosti v oblastech svého individuálního zájmuv přístupu k řešení teoretických i praktických úkolů uplatňuje samostatnost, tvořivost a originalituv ústním i písemném projevu se vyjadřuje přesně a výstižně, odborně i jazykově správněnalézá, kriticky hodnotí, třídí a prezentuje informace, aktivně využívá moderní technikudokáže spolupracovat s ostatními, umí se učit a má dobré pracovní návykyje čestný, pracovitý a ohleduplný Absolvent zdravotnické školyje připraven k výkonu zvolené zdravotnické profese a k dalšímu prohlubování své kvalifikacemá pevně osvojené nezbytné odborné znalosti a potřebné pracovní dovednostiv přístupu k řešení svěřených úkolů uplatňuje samostatnost, spolehlivost a pečlivostpři práci s pacienty či klienty je trpělivý a empatický, respektuje lidskou důstojnostv ústním i písemném projevu se vyjadřuje přesně a výstižně, odborně i jazykově správněefektivně pracuje s odbornými informacemi, ovládá moderní technikudokáže spolupracovat s ostatními, umí se učit a má dobré pracovní návykybezpečně ovládá anglický jazykje čestný, pracovitý a ohleduplný, dbalý slibu a odkazu Florence Nightingalové