preview

Masarykovo gymnázium Vsetín

Popis

Gymnázium ve Vsetíně bylo založeno v roce 1928, zdravotnická škola byla otevřena v roce 1951. Od roku 2013 tvoří obě instituce celek s názvem Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín.

Jsme škola se silnou tradicí a pevnou vazbou ke Vsetínu a jeho okolí. V pěti oborech se u nás vzdělává více než 800 žáků a studentů středního a vyššího odborného stupně. Pedagogický sbor tvoří přes 70 kvalifikovaných vyučujících, našimi spolupracovníky jsou také externisté z řad lékařů a dalších profesí.

Našim žákům a studentům pomáháme získat všeobecný vzdělávací základ, rozvíjíme jejich individuální studijní předpoklady, podporujeme je v oblastech jejich zájmu a připravujeme je tak na další studium či výkon zvoleného povolání.

Své vzdělávací služby poskytujeme vždy na nejvyšší možné úrovni s odkazem k bohaté historii a úspěchům školy, se znalostí moderních vzdělávacích trendů a v souladu s potřebami našich žáků a studentů. Usilujeme o to, aby se naši žáci a studenti vzdělávali v bezpečném a podnětném prostředí, aby u nás nacházeli pochopení a podporu, aby byli přísní k sobě a tolerantní k druhým a aby byli na svou školu hrdí.

 

Absolvent gymnázia

 • je připraven k úspěšnému zvládnutí studia na vybrané české nebo zahraniční vysoké škole
 • bezpečně ovládá dva cizí jazyky (AJ + ŠJ/FJ/NJ/RJ)
 • má široký vědomostní základ a ucelené znalosti v oblastech svého individuálního zájmu
 • v přístupu k řešení teoretických i praktických úkolů uplatňuje samostatnost, tvořivost a originalitu
 • v ústním i písemném projevu se vyjadřuje přesně a výstižně, odborně i jazykově správně
 • nalézá, kriticky hodnotí, třídí a prezentuje informace, aktivně využívá moderní techniku
 • dokáže spolupracovat s ostatními, umí se učit a má dobré pracovní návyky
 • je čestný, pracovitý a ohleduplný

 

Absolvent zdravotnické školy

 • je připraven k výkonu zvolené zdravotnické profese a k dalšímu prohlubování své kvalifikace
 • má pevně osvojené nezbytné odborné znalosti a potřebné pracovní dovednosti
 • v přístupu k řešení svěřených úkolů uplatňuje samostatnost, spolehlivost a pečlivost
 • při práci s pacienty či klienty je trpělivý a empatický, respektuje lidskou důstojnost
 • v ústním i písemném projevu se vyjadřuje přesně a výstižně, odborně i jazykově správně
 • efektivně pracuje s odbornými informacemi, ovládá moderní techniku
 • dokáže spolupracovat s ostatními, umí se učit a má dobré pracovní návyky
 • bezpečně ovládá anglický jazyk
 • je čestný, pracovitý a ohleduplný, dbalý slibu a odkazu Florence Nightingalové

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.mgvsetin.cz/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 120
Počet přihlášených: 173
Počet zapsaných: 119
Počet studentů: 603
Počet absolventů od roku založení: 10500

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Gymnázium

Gymnázium osmileté Prezenční studium
Gymnázium čtyřleté Prezenční studium

Diskuze