preview

Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník, příspěvková organizace

Studijní oboryGymnázium všeobecné čtyřleté79-41-K/41Gymnázium všeobecné osmileté79-41-K/81 Gymnázium Zikmunda Wintra je všeobecně vzdělávací škola, která připravuje žáky především ke studiu na vysoké škole. Úspěšnost přijetí na VŠ se každoročně pohybuje kolem 85%, absolventi GZWR jsou přijímáni na prestižní vysoké školy nejen v ČR.Škola získala nejvyšší možné ocenění v oblasti environmentální výchovy Škola udržitelného rozvoje 1. stupně a je také držitelem označení eTwinningová škola.Jsme fakultní školou FEL ČVUT Praha, fakultní školou Přirodovědecké fakulty UK, fakultní školou Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové a partnerem VŠCHT Praha, úzce spolupracujeme s dalšími vysokými školami a vědeckými institucemi. Jsme partnerská škola IKAP II Středočeského kraje. Velmi aktivní jsme také v oblasti mezinárodní spolupráce.Škola se může pochlubit množstvím úspěchů svých studentů v předmětových soutěžích.Na škole vyučujeme tyto jazyky: angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština a latina.Od třetího ročníku se žáci profilují výběrem volitelných předmětů formou seminářů.Pořádáme adaptační, lyžařské, sportovní a environmentální kurzy. Studenti mají možnost realizace v mnoha zájmových kroužcích či se mohou zapojit do Klubu mladých diváků.Výuka je zpestřována projektovými dny a školními exkurzemi. Pořádáme jednodenní i vícedenní zahraniční zájezdy.  

preview

Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný, Smetanovo nám. 1310

Otevírané obory:osmileté studium          kód: 79-41-K/81čtyřleté studium           kód: 79-41-K/41Naše gymnázium má velmi dlouhou tradici - bylo založeno v roce 1658 piaristyU nás studují i žáci s vývojovými poruchami učení /dysgrafici, dysortografové, dyslektici apod./. Při dobré spolupráci s rodiči jsou schopni dosahovat velmi pěkných výsledků.Na celé škole máme rozvedenou strukturovanou síť. Na chodbách máme volně přístupné počítače na Internet.Vyučujeme angličtinu, němčinu, francouzštinu, ruštinu a srbochorvatštinu, pořádáme jazykové výměnné pobyty s Německem, Novým Sadem v Srbsku. Máme vybavenou jazykovou laboratoř.Máme skvěle vybavené biologické sbírky s exponáty již od roku 1892 /kel narvala, kostice velryby, stoličky mamuta, vycpaninu ptakopyska či luskouna atd./ V biologii používáme kvalitní mikroskopy; jeden je napojen na videokameru, která obraz přenáší přímo do barevného televizoru.Pyšníme se výtvarným ateliérem s tiskařským lisem a keramickou dílnou.V budově nechybí ani posilovna pro udržování kondice a pevného zdraví.Pořádáme mnoho exkurzí po České republice, lyžařské výcvikové kurzy, letní tělovýchovný kurz a školu v přírodě pro primány.Zúčastňujeme se mnoha soutěží ve všech dostupných oborech; často s vynikajícími výsledky. Naši studenti obsazují první místa a postupují do nejvyšších kol.Pro nadané a hlavně nadšené studenty, v oblastech biologie, chemie a fyziky, jsou každý pátek pořádány "páteční" laboratoře. ( www.laborky.cz , www.zkoumalek.cz,  www.biochliv.cz )Naši studenti mají založenou "studentskou radu" která pořádá svoje akce, spolupracuje s vedením školy i s pedagogy.Máme aulu pro 145 studentů s datovým projektorem.Postavili jsme si tropické školní motýlárium. Chováme hada, chameleony a další "zvířátka"... Na škole funguje kroužek tvůrčího psaní.

preview

Gymnázium Mnichovo Hradiště, příspěvková organizace

„Škola je dílna lidskosti.“ Jan Ámos KomenskýNaše gymnázium je společenstvím lidí - studentů, učitelů i dalších pracovníků – kteří se vzájemně respektují a cíleně usilují o formování dobrých vzájemných vztahů založených na důvěře. GMH poskytuje studentům všeobecné vzdělání zakončené maturitou s důrazem na matematickou a čtenářskou gramotnost, komunikační dovednosti v mateřském i cizích jazycích a kompetence v oblasti IT. GMH připravuje své studenty nejen na navazující studium v celé škále nabízených oborů, ale také na život v demokratické, občanské společnosti. Vede je k zapojení do řešení společenských problémů, solidaritě s potřebnými, ekologickému chování a proevropským postojům. Ke vzdělávání využíváme rozmanitých forem, například: prezenční výuky ve třídě frontální či skupinové, učení venku, projektového vyučování, badatelské výuky, místně zakotveného učení, besed a workshopů s odborníky, výjezdů a exkurzí, návštěv kulturních zařízení atd. Podporujeme všechny studenty v rozvíjení jejich silných stránek a talentu; systematicky pak vyhledáváme ty s mimořádným nadáním a pracujeme s nimi. Zároveň dokážeme dle jejich individuálních potřeb provést vzdělávací cestou i studenty různou mírou znevýhodněné. Studenti jsou za výsledky, jichž ve studiu dosáhli, hodnoceni spravedlivě, tedy s ohledem na jejich individuální možnosti, a to tak, aby získali adekvátní zpětnou vazbu. Hodnocení má formativní charakter a vychází jak z hodnocení pedagoga, tak ze sebehodnocení studentů. 6 Ve škole působí školní psycholog, výchovný poradce a metodik prevence, kteří ve spolupráci zejména s třídními, ale i všemi ostatními učiteli jsou připraveni pomáhat těm studentům, kteří to potřebují, a spoluvytvářejí tak pocit bezpečí pro všechny. Učitelé GMH se průběžně vzdělávají zejména v nových trendech a metodách ve vzdělávání, udržují kontakt s vývojem oboru, který vyučují, vyměňují si vzájemně zkušenosti a spolupracují na řešení problémů; v tom jsou podporováni vedením školy. Gymnázium Mnichovo Hradiště má pro své působení odpovídající prostorové zajištění i materiální vybavení.