preview

Gymnázium Mnichovo Hradiště, příspěvková organizace

Popis

„Škola je dílna lidskosti.“ Jan Ámos Komenský

Naše gymnázium je společenstvím lidí - studentů, učitelů i dalších pracovníků – kteří se vzájemně respektují a cíleně usilují o formování dobrých vzájemných vztahů založených na důvěře. GMH poskytuje studentům všeobecné vzdělání zakončené maturitou s důrazem na matematickou a čtenářskou gramotnost, komunikační dovednosti v mateřském i cizích jazycích a kompetence v oblasti IT. GMH připravuje své studenty nejen na navazující studium v celé škále nabízených oborů, ale také na život v demokratické, občanské společnosti. Vede je k zapojení do řešení společenských problémů, solidaritě s potřebnými, ekologickému chování a proevropským postojům. Ke vzdělávání využíváme rozmanitých forem, například: prezenční výuky ve třídě frontální či skupinové, učení venku, projektového vyučování, badatelské výuky, místně zakotveného učení, besed a workshopů s odborníky, výjezdů a exkurzí, návštěv kulturních zařízení atd. Podporujeme všechny studenty v rozvíjení jejich silných stránek a talentu; systematicky pak vyhledáváme ty s mimořádným nadáním a pracujeme s nimi. Zároveň dokážeme dle jejich individuálních potřeb provést vzdělávací cestou i studenty různou mírou znevýhodněné. Studenti jsou za výsledky, jichž ve studiu dosáhli, hodnoceni spravedlivě, tedy s ohledem na jejich individuální možnosti, a to tak, aby získali adekvátní zpětnou vazbu. Hodnocení má formativní charakter a vychází jak z hodnocení pedagoga, tak ze sebehodnocení studentů. 6 Ve škole působí školní psycholog, výchovný poradce a metodik prevence, kteří ve spolupráci zejména s třídními, ale i všemi ostatními učiteli jsou připraveni pomáhat těm studentům, kteří to potřebují, a spoluvytvářejí tak pocit bezpečí pro všechny. Učitelé GMH se průběžně vzdělávají zejména v nových trendech a metodách ve vzdělávání, udržují kontakt s vývojem oboru, který vyučují, vyměňují si vzájemně zkušenosti a spolupracují na řešení problémů; v tom jsou podporováni vedením školy. Gymnázium Mnichovo Hradiště má pro své působení odpovídající prostorové zajištění i materiální vybavení.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://gmh.cz/cs
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
  • Gymnázium Mnichovo Hradiště, příspěvková organizace
  • Studentská 895, 29501 Mnichovo Hradiště
  • tel.: +420 326 771 601
  • e-mail: gmh@gmh.cz
  • https://gmh.cz/cs

Diskuze