preview

Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325

Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!Gymnázium Trutnov je významná střední škola v rámci našeho okresu i kraje s historickou tradicí od roku 1920. Dnes poskytuje úplné střední vzdělání s maturitou ve studijních oborech Gymnázium všeobecné (7941K/81 a 7941K/41). Vytváří předpoklady pro studium absolventa na libovolné vysoké nebo vyšší odborné škole. Je to škola státní, studium na ní není vázáno na žádné poplatky. Organizuje výuku ve dvou formách - osmiletém a čtyřletém studiu. Přijímací zkoušky jsou realizovány v souladu s platnou legislativní úpravou jako jednotné a testování zajišťuje společnost CERMAT. Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů u přijímacích zkoušek se můžete dozvědět na internetových stránkách www.cermat.cz.  Škola přijímá vždy  30 nových žáků do jedné třídy osmiletého a 60 nových žáků do dvou rovnocenných tříd čtyřletého gymnázia. Studium má všeobecné zaměření a výuka je organizováno podle školních vzdělávacích programů, které si škola sama sestavila. Výuka probíhá v 16 třídách a zajišťuje ji 42 pedagogických pracovníků. Pro výuku slouží 28 místností, z toho je 19 specializovaných (fyzika, chemie, biologie, výpočetní technika, hudební výchova, třídy s PC a zobrazovací či interaktivní technikou, podkrovní posluchárna). Součástí školy je sportovní hala, malá tělocvična, posilovna, letní asfaltová hřiště a atletické hřiště. Stravování je zajištěno ve školní jídelně přímo v budově školy. Každý žák absolvuje povinně výuku dvou cizích jazyků - angličtiny a němčiny nebo francouzštiny, v případě dostatečného zájmu i ruštiny. Má možnost se účastnit výměnných zájezdů organizovaných školou za režijní ceny. Škola také běžně poskytuje možnost přerušit studia a absolvovat jeden školní rok v cizině. V rámci práce podle školních vzdělávacích plánů se žáci účastní zimního a letního sportovního kurzu, vodáckého výcviku a výuky plavání, žáci nižších tříd víceletého gymnázia navíc i seznamovacího pobytu a tábornického pobytu v přírodě. Svůj odborný profil si každý žák určuje volbou volitelných předmětů v posledních dvou letech studia. Absolventi školy mají především předpoklady k dalšímu rozvoji své osobnosti při studiu na vysokých nebo vyšších školách a vzhledem k dobré znalosti jazyků, dovednostem při obsluze počítače a všeobecnému přehledu nacházejí široké uplatnění i v praxi.

preview

Hořické gymnázium

Informace o školeHořické gymnázium je soukromá střední škola. Nabízí čtyřleté studium pro žáky z devátých tříd. Koncipujeme ji jako všeobecné gymnázium s širokou nabídkou volitelných a nepovinných předmětů jak přírodovědných, tak humanitních.Díky nižšímu počtu žáků je možné více individualizovat a diferencovat výchovně-vzdělávací proces podle potřeb jednotlivých žáků a do vyučování se také lépe začlení žáci se specifickými poruchami učení.Škola navázala spolupráci s univerzitami, dalšími školami ve městě, školami podobného zaměření z celé ČR a školami v zahraničí, kulturními institucemi, neziskovými organizacemi, sociálními ústavy, podnikatelskými subjekty aj.Zřizovatelem školské právnické osoby Hořické gymnázium jsou fyzické osoby, dlouholetí gymnaziální pedagogové: Mgr. Eva Slámová, Mgr. Jiří Slezák, Mgr. Šárka Šandová, Mgr. Sylva Zajícová.Obor vzdělání:79-41-K/41 Gymnázium Hodnoty školyŠkola umožňuje žákům zaměřit se více na průběh výchovně-vzdělávacího procesu, ne pouze na jeho výsledek.Výchova a vzdělání se realizuje ve vzájemném vztahu mezi učitelem a žákem, oba se od sebe učí, respektují své osobní názory a cesty k jejich realizaci.Výuka je založena především na aktivitě žáků, učitel je jejich zkušenějším průvodcem.Žák přijímá svou osobní odpovědnost za to, že se do realizovaného vzdělávacího systému zapojí. Učí se rozhodovat o sobě samém a učí se přijímat následky svého jednání.Výchova a vzdělávání se provádějí v každodenním životě také příkladem, prostředím, činnostmi, lidmi, s kterými se potkáváme, vlastními zkušenostmi a jejich vyhodnocením. Na utváření školy se kromě pedagogů podílejí také žáci, rodiče a zájemci z veřejnosti.