preview

Gymnázium, Broumov, Hradební 218

Popis

 Gymnázium Broumov je škola s všeobecným zaměřením, jejímž cílem je podpora všestranného rozvoje žáků, motivace k celoživotnímu učení, výchova k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů. Dalším cílem školy je motivovat žáky ke studiu na vysoké škole a k tomuto studiu je připravovat.
     Prioritou je budovat školu se spokojenými žáky a jejich učiteli a profesionalizovat práci učitelů a žáky chápat jako klienty školy.

 

„Společným úsilím k vlastním snům”

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.gybroumov.cz
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=…223
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 60
Počet přihlášených: 85
Počet zapsaných: 60
Počet studentů: 330
Počet absolventů od roku založení: 4000

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

všeobecné gymnázium

čtyřleté a osmileté gymnázium Prezenční studium

Přijímací řízení

Uchazeč vykoná jednotnou státní zkoušku z matematiky a z českého jazyka. Zkouška bude mít formu testu. Dále bude v přijímacím řízení hodnocen prospěch ze základní školy a účast ve vědomostních soutěžích.

Podrobné informace o škole

Absolvent gymnázia v Broumově:
•je osobnost s širokým všeobecným vzdělanostním základem, disponující klíčovými kompetencemi a pokud možno i systémovými souvislostmi v rámci vyučovaných předmětů;
•umí komunikovat ústně, písemně i pomocí ICT, a to jak v mateřském, tak i v cizím jazyce;
•je schopen se samostatně učit a samostatně řešit úkoly a problémy;
•má vytvořené studijní návyky, je schopen vyhledávat a hodnotit informace, dokáže je zpracovávat a využívat; uvědomuje si nutnost celoživotního vzdělávání;
•umí pracovat v týmu;
•umí vhodně a přiměřeně prezentovat a obhajovat své názory;
•dokáže přijímat hodnoty občanské společnosti a orientovat se v nich;
•uvědomuje si zásady zdravého životního stylu.
 

Diskuze