preview

Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace

Na naší škole byla i je dobrá atmosféra ve vztahu mezi žáky a učiteli. Pedagogové se snaží vytvořit žákům co nejlepší podmínky ke studiu, aby bylo sice náročné, ale bez nadměrné zátěže a stresů. To je i jeden z hlavních předpokladů pro dobré studijní výsledky a připravenost na studium vysokoškolské. Většina našich absolventů úspěšně skládá přijímací zkoušky na vysoké školy. Mnozí z nich přicházejí navštívit své bývalé učitele, aby se svěřili se svými životními úspěchy.Za svůj všestranný rozvoj vděčí naše gymnázium jednak úsilí ředitele školy Mgr. Pavla Vykoupila, jednak činnosti pedagogů a zaměstnanců školy, ale i zřizovateli gymnázia Městu Lipník nad Bečvou, které školu financuje a podporuje.K efektivnějšímu způsobu vzdělávání žáků slouží na škole odborné učebny pro výuku fyziky a výpočetní techniky s možností využití multimediální techniky i pro jiné předměty, dále učebna pro výuku cizích jazyků, chemie, hudební a výtvarné výchovy. Záměrem do budoucna se jeví potřeba dalších odborných učeben pro přírodovědné nebo humanitní předměty, ale zejména pro výuku tělesné výchovy (zatím se situace řeší přesunem výuky tělesné výchovy do prostor jiných škol v Lipníku, využívána je zejména sportovní hala SOŠ elektrotechnické apod.).V budoucnu chceme v souladu s moderními a novými tendencemi ve školství vybavit naše žáky souborem klíčových kompetencí, tím je připravit na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. K jejich vytváření směřuje nejen celý vzdělávací proces, ale i aktivity na škole probíhající.V učení z obecného hlediska jde o to, aby si každý žák dovedl sám vybírat nejvhodnější způsob učení, aby byl schopen vyhledávat a využívat informace pro řešení různých pracovních i jiných životních situací, aby si též uměl uvádět všechny získané poznatky do příslušných souvislostí a dovedl samostatně pozorovat i posuzovat rozmanité jevy v přírodě i společnosti. V souvislosti s tím vším pak bude toužit po dalším poznávání.Učení jako takové je nerozlučně spjato s řešením problémů. Žáci jsou vedeni k tomu, aby při řešení různých problémových situací dovedli podle svých dosavadních znalostí, zkušeností nebo schopností poznat jádro problému, najít nejvhodnější způsob jeho řešení (výběrem z různých variant) a aby cítili odpovědnost za své rozhodnutí. V tomto procesu se učitel stává stále více partnerem studenta, průvodcem na jeho cestě za řešením, “velkým bratrem” (jak býval nazýván učitel v Mezopotámii) na nikdy nekončící úzké kamenité stezce nalézání pravdy.S tím dále souvisí schopnost žáka řadit myšlenky do logického sledu a srozumitelně je předat ostatním, také porozumět druhým, případně se vcítit do jejich způsobu myšlení.Žák se též učí spolupracovat s ostatními žáky ve studijních skupinách, tím se pak zároveň připravuje na činnost v pracovních týmech v budoucím životě.Na to navazuje pak i vytváření dobrých mezilidských vztahů, též vztahu ke své vlasti a ke svému regionu (s jejich historickým dědictvím a životním prostředím). Také správné chápání občanských práv a povinností.Vše, co žák získá ve škole, může pak aplikovat v příslušných oblastech svého působení v dalším životě.V souvislosti se zaváděním reformy školství zákonem daného Rámcového vzdělávacího programu a vytvářením vlastního Školního vzdělávacího programu chceme naši školu profilovat jako náročnou školu poskytující kvalitní všeobecné vzdělání, nabízející studentům možnost výběru ze široké palety světových jazyků i možnost oborové specializace v posledních ročnících, přirozeně přecházející ve specializaci vysokoškolskou. Taková škola bude mít pro lipenský region vždy nezastupitelné místo. Na druhou stranu chceme využít zvláštního typu naší školy – “gymnázia o osmi třídách” – k prohlubování charakteru moderní veřejné školy rodinného typu, školy jakožto “velké rodiny”, kde se studenti svých učitelů nebojí a kde učitelé oslovují své studenty křestním jménem, kam přicházejí děti a po osmi letech odcházejí mladé slečny a mladí pánové, školy jakožto “kovadliny duše” (Komenský).Věříme, že všem uvedeným záměrům bude naše škola dobře sloužit a že se v návaznosti na bohaté tradice lipenského školství bude její činnost úspěšně rozvíjet i v budoucnosti. Věříme též, že bude dále pokračovat plodná spolupráce s městem Lipníkem nad Bečvou, s jeho institucemi i s lipenskou veřejností.

preview

Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45

Zřizovatelem školy je Olomoucký kraj.Za 60 let své existence jsme si vydobyli díky svým výsledkům významné místo mezi středními školami, a to nejen v rámci našeho kraje, ale i celé republiky.Jsme otevřenou, moderní, dynamicky se rozvíjející školou, která připravuje své žáky nejen pro studium na vysoké škole, kam nastupuje téměř 100% absolventů, ale i pro řešení běžných problémů praktického života.Hlavní předností našich absolventů je samostatné myšlení, tvořivost a adaptabilita.Velice se vyplácí symbióza čtyřletého a osmiletého studia s šestiletým česko-anglickým studiem. Česká strana obohatila učební osnovy tradičním systematickým přístupem, anglická mimo jiné významně zkvalitnila výuku anglického jazyka na celé škole. Vysoká úroveň výuky jazyků, i díky rodilým mluvčím, již umožnila desítkám studentů získat stipendia na zahraničních středních školách, především v USA a Velké Británii.  Partnerské vztahy máme s několika evropskými gymnázii ze Švýcarska, Holandska, Španělska, Slovenska a a Maďarska. Naši školu dále pravidelně navštěvují studenti středních škol amerického partnerského města  Owensboro a my posíláme své studenty k nim.  Jsme partnerskou školou Univerzity Palackého v Olomouci a fakult řady univerzit nejen v rámci České republiky.  Výuka na škole je plně aprobovaná.  Učitelé jsou motivováni využívat ve výuce moderní výukové prostředky. Gymnázium má moderní výukové prostory včetně rozlehlého sportovního areálu.  Klademe důraz na spolupráci s rodiči a všemi sociálními partnery školy.S kvalitou výchovně vzdělávacího procesu souvisí následující údaje:Areál školy vyniká výhodnou polohou blízko centra města (cca 15 minut pěšky od centra Olomouce) s dobrou dopravní dostupností. Další předností je mimořádně rozlehlý pozemek (cca 2 ha). V areálu jsou umístěna velká parkoviště pro učitele, žáky i další návštěvníky.Škola disponuje čtyřmi budovami, interně označených jako budova A (původní budova Tomkova 45), budova B (přístavba z roku 1997), budova C (Dolní Hejčínská 8), budova D (stravovací areál kuchyně s jídelnou).Součástí školy je rozsáhlý venkovní sportovní areál: travnaté fotbalové hřiště, hřiště na házenou, basketbal, volejbal, vnitřní sportovní areál tvoří dvě velké tělocvičny (TV1, TV2), gymnastický sál a posilovna.Mimo vyučování nabízí škola kapacity sportovního areálu (vnitřní i venkovní) k pronájmu. V případě zájmu kontaktujte správce TV areálu - viz kontakty

preview

Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5

Škola byla založena jako české gymnázium ve městě s výraznou německou většinou v roce 1935. Dvě vzájemně propojené budovy jsou umístěny v historické části města Šternberk. Je jedinou střední školou poskytující všeobecné vzdělání ve městě s dobrou dopravní obslužností a výhodnou polohou s možností zajistit ubytování pro žáky ze vzdálenějších míst.Od svého založení s výjimkou válečných let působí gymnázium ve Šternberku nepřetržitě a vychovalo více jak 5500 absolventů. Zaměření osmiletého studia je všeobecné, u čtyřletého studia poskytuje škola možnost zaměření na cizí jazyky nebo všeobecné.Snahou školy je vytvoření podmínek pro vstřícný přístup k žákům se smyslem pro vzájemnou komunikaci, pochopení a toleranci. Školní vzdělávací program charakterizuje jeho název -– ECCE HOMO, biblické zvolání Piláta „Ecce Homo – Ejhle člověk“ vyjadřuje snahu všech učitelů gymnázia vidět v každém žákovi především člověka, ne jen žáka, studenta. Člověka v jeho různosti, s různým talentem a schopnostmi, s různým rodinným a sociálním zázemí, v různosti, která ovlivňuje jeho výsledky i vztah ke studiu stejně jako vrozené nadání. Škola chce být prostředím, ve kterém se žákům nejen dostává kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale zároveň se žáci ve škole cítí bezpečně a spokojeně. Zároveň tento název vyjadřuje úzkou vazbu na sídlo školy – město Šternberk.V roce 2012 byla zahájena revitalizaci gymnázia. Byly přebudovány některé odborné učebny a většina kmenových tříd.  Z nedůstojných prostor ve sklepě byla přestěhována žákovská knihovna do přízemí, konečně jsme se dočkali krásné nové funkční knihovny, která je propojena s počítačovou učebnou a vybavena novým elektronickým výpůjčním systémem. Nové tituly do žákovské knihovny nakupujeme z peněz O.P.S., evropských projektů a z prostředků, které studenti získají prodejem výrobků na Martinských slavnostech. V každé učebně je nainstalován dataprojektor a počítač, což usnadňuje a zatraktivňuje výuku všech předmětů – humanitních i přírodovědných. Průběžně je modernizováno počítačové vybavení školy – učitelé mají k dispozici tablety, zakoupena byla 3D tiskárna a další audiovizuální technika. Z chodeb zmizelo staré dřevěné obložení, byly vymalovány a vyzdobeny výtvarnými pracemi studentů školy. Vrcholem  rekonstrukce školy byla výměna oken, zateplení a nová fasáda v roce 2014. Na tyto úpravy následně navázala loňská oprava žákovských šaten a příprava rekonstrukce školní posilovny. Na obou budovách byla vybudována výkonná Wifi síť. To mimo jiné umožnilo od září 2017 přechod na elektronickou třídní knihu a s ní propojenou žákovskou knížku. Pro výuku tělesné výchovy slouží moderní sportovní hala ECCE HOMO otevřená v roce 2008. Byly sanovány vlhké omítky staré školní tělocvičny, kompletně obnoveno její hygienické zázemí, kompletně bylo zrekonstruováno (v podstatě nově vybudováno) venkovní školní hřiště s umělým povrchem a moderním vybavením. V loňském školním roce byla také dokončena rozsáhlá rekonstrukce odborných učeben a laboratoří biologie a chemie. Modernizací prostorů školy chceme vytvořit studentům gymnázia výborné podmínky ke studiu.Důkazem, že se to daří, jsou výsledky v nově zavedené státní maturitní zkoušce. Tato maturitní zkouška přinesla možnost srovnání s ostatními středními školami. V prvním roce těchto „nových“ maturit skončilo Gymnázium Šternberk na druhém místě v Olomouckém kraji. I v loňském školním roce studenty a učitele šternberského gymnázia potěšily výsledky písemných prací a didaktických testů z anglického jazyka. Výsledky profilových předmětů maturitní zkoušky také dokazují oprávněnou náročnost učitelů na znalosti žáků. Úspěšní jsou naši studenti také v programu Excelence, který hodnotí školy na základě výsledků, kterých dosáhli jejich žáci v krajských, ústředních a mezinárodních soutěžích. Byli také oceněni v programu Talent Olomouckého kraje. Pro pedagogické pracovníky znamenají výsledky maturit a soutěží důkaz toho, že kvalitně připravují studenty na jejich další dráhu na vysokých školách a že směr, kterým se gymnázium ubírá, je správný.