Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace

Popis

Na naší škole byla i je dobrá atmosféra ve vztahu mezi žáky a učiteli. Pedagogové se snaží vytvořit žákům co nejlepší podmínky ke studiu, aby bylo sice náročné, ale bez nadměrné zátěže a stresů. To je i jeden z hlavních předpokladů pro dobré studijní výsledky a připravenost na studium vysokoškolské. Většina našich absolventů úspěšně skládá přijímací zkoušky na vysoké školy. Mnozí z nich přicházejí navštívit své bývalé učitele, aby se svěřili se svými životními úspěchy.

Za svůj všestranný rozvoj vděčí naše gymnázium jednak úsilí ředitele školy Mgr. Pavla Vykoupila, jednak činnosti pedagogů a zaměstnanců školy, ale i zřizovateli gymnázia Městu Lipník nad Bečvou, které školu financuje a podporuje.

K efektivnějšímu způsobu vzdělávání žáků slouží na škole odborné učebny pro výuku fyziky a výpočetní techniky s možností využití multimediální techniky i pro jiné předměty, dále učebna pro výuku cizích jazyků, chemie, hudební a výtvarné výchovy. Záměrem do budoucna se jeví potřeba dalších odborných učeben pro přírodovědné nebo humanitní předměty, ale zejména pro výuku tělesné výchovy (zatím se situace řeší přesunem výuky tělesné výchovy do prostor jiných škol v Lipníku, využívána je zejména sportovní hala SOŠ elektrotechnické apod.).

V budoucnu chceme v souladu s moderními a novými tendencemi ve školství vybavit naše žáky souborem klíčových kompetencí, tím je připravit na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. K jejich vytváření směřuje nejen celý vzdělávací proces, ale i aktivity na škole probíhající.

V učení z obecného hlediska jde o to, aby si každý žák dovedl sám vybírat nejvhodnější způsob učení, aby byl schopen vyhledávat a využívat informace pro řešení různých pracovních i jiných životních situací, aby si též uměl uvádět všechny získané poznatky do příslušných souvislostí a dovedl samostatně pozorovat i posuzovat rozmanité jevy v přírodě i společnosti. V souvislosti s tím vším pak bude toužit po dalším poznávání.

Učení jako takové je nerozlučně spjato s řešením problémů. Žáci jsou vedeni k tomu, aby při řešení různých problémových situací dovedli podle svých dosavadních znalostí, zkušeností nebo schopností poznat jádro problému, najít nejvhodnější způsob jeho řešení (výběrem z různých variant) a aby cítili odpovědnost za své rozhodnutí. V tomto procesu se učitel stává stále více partnerem studenta, průvodcem na jeho cestě za řešením, “velkým bratrem” (jak býval nazýván učitel v Mezopotámii) na nikdy nekončící úzké kamenité stezce nalézání pravdy.

S tím dále souvisí schopnost žáka řadit myšlenky do logického sledu a srozumitelně je předat ostatním, také porozumět druhým, případně se vcítit do jejich způsobu myšlení.

Žák se též učí spolupracovat s ostatními žáky ve studijních skupinách, tím se pak zároveň připravuje na činnost v pracovních týmech v budoucím životě.

Na to navazuje pak i vytváření dobrých mezilidských vztahů, též vztahu ke své vlasti a ke svému regionu (s jejich historickým dědictvím a životním prostředím). Také správné chápání občanských práv a povinností.

Vše, co žák získá ve škole, může pak aplikovat v příslušných oblastech svého působení v dalším životě.

V souvislosti se zaváděním reformy školství zákonem daného Rámcového vzdělávacího programu a vytvářením vlastního Školního vzdělávacího programu chceme naši školu profilovat jako náročnou školu poskytující kvalitní všeobecné vzdělání, nabízející studentům možnost výběru ze široké palety světových jazyků i možnost oborové specializace v posledních ročnících, přirozeně přecházející ve specializaci vysokoškolskou. Taková škola bude mít pro lipenský region vždy nezastupitelné místo. Na druhou stranu chceme využít zvláštního typu naší školy – “gymnázia o osmi třídách” – k prohlubování charakteru moderní veřejné školy rodinného typu, školy jakožto “velké rodiny”, kde se studenti svých učitelů nebojí a kde učitelé oslovují své studenty křestním jménem, kam přicházejí děti a po osmi letech odcházejí mladé slečny a mladí pánové, školy jakožto “kovadliny duše” (Komenský).

Věříme, že všem uvedeným záměrům bude naše škola dobře sloužit a že se v návaznosti na bohaté tradice lipenského školství bude její činnost úspěšně rozvíjet i v budoucnosti. Věříme též, že bude dále pokračovat plodná spolupráce s městem Lipníkem nad Bečvou, s jeho institucemi i s lipenskou veřejností.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.glnb.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=…967
Instagram: https://www.instagram.com/gymnazium.lipnik/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
  • Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace
  • Komenského sady 62/2, 75131 Lipník nad Bečvou
  • tel.: +420 581 705 321
  • e-mail: gym@glnb.cz
  • https://www.glnb.cz/

Diskuze