English College in Prague

O nás

The English College in Prague – Anglické gymnázium je výběrové šestileté gymnázium s výukou v anglickém jazyce, které je registrováno v síti českých škol. Jako první škola v České republice začalo gymnázium v roce 1995 nabízet mezinárodní maturitu International Baccalaureate (IB). Anglické gymnázium je neziskovou organizací, kterou založila nadace English College Foundation a která je vedena nezávislou správní radou.

Gymnázium Žďár nad Sázavou

Gymnázium Žďár nad Sázavou se za 61 let své existence stalo jedním z nejprestižnějších v rámci celého Kraje Vysočina. Za tu dobu jím prošlo více než 5400 studentů, kteří jsou dnes rozeseti po celém světě. Náš cíl ale zůstal stejný, klademe velký důraz na přípravu pro studium na všech typech vysokých škol. Záleží nám také na rozvoji dobrých vzájemných vztahů mezi pedagogy a studenty. Výsledky naší práce se projevují úspěchy studentů na olympiádách, v soutěžích, středoškolské odborné činnosti a především vysokou úspěšností maturantů při přijímacích zkouškách na vysoké školy.

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou

Gymnázium v Ledči nad Sázavou má svoji tradici, vzniko před 73 lety. Připravuje především pro studium na vysokých školách a vyšších odborných školách. Studium je osmileté nebo čtyřleté denní. Gymnázium umožňuje aprobovanou výuku cizích jazyků – anglického, německého, francouzského, ruského a latinského. Škola nabízí zahraniční jazykové zájezdy, poznávací exkurze a výuku v moderních laboratořích. Studenti navštěvují volnočasové aktivity Zábavná chemie a Psaní všemi deseti.

 

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou

Bigy nabízí:


všeobecné vzdělání v osmiletém a čtyřletém vzdělávacím cyklu
systém volitelných předmětů zefektivňujících studium ve vybraných oborech
nadstandardní aktivity pro mimořádně nadané studenty
řadu nepovinných předmětů a kroužků
příznivé školní klima
moderní vybavení, metody i formy výuky
jazykové certifikace


 

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě


osmileté všeobecné studium
čtyřleté všeobecné studium
čtyřleté sportovní studium


Naše priority:


kvalitní příprava na vysokoškolské studium různého zaměření
profilace na budoucí profesi prostřednictvím volitelných předmětů
dobrá jazyková vybavenost a počítačová gramotnost žáků
individuální přístup k rozvíjení talentu a schopností žáků


 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Gymnázium v Bystřici nad Pernštejnem poskytuje všeobecné středoškolské vzdělání studentům z Bystřice nad Pernštejnem a spádové oblasti okolních obcí. Myšlenka názvu DUHOVÁ ŠKOLA se původně zrodila na základě jasných barev, jimiž jsou označena jednotlivá podlaží. Pak se naše úvahy ubíraly dál. Barvy duhy jsou spojeny v jediné kompaktní spektrum. Podobně kompaktně působí i vzdělání poskytované naší školou – přispívá k vytvoření spektra poznatků z jednotlivých oborů, upevňuje mezipředmětové vztahy a přispívá k všestrannému rozvoji osobnosti každého jedince.

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Škola se nachází nad městem u lesa v klidné části zhruba 1,5 km od centra. Je dostupná městskou hromadnou dopravou.

Ve škole studuje celkem 32 tříd. Z toho 16 je v osmiletém cyklu všeobecného vzděláváni, vždy dvě v ročníku. V každém ročníku čtyřletého studia jsou čtyři třídy všeobecného vzdělávání.

Gymnázium Valašské Klobouky

Gymnázium Valašské Klobouky je školou s 65-ti letou tradicí. Zaměřuje se na jazykovou přípravu žáků a na jejich přípravu pro vysokoškolské studium a pro uplatnění v praxi.

Připravenost a úspěšnost absolventů v přijímacím řízení na VŠ je vysoká, v průměru 98 %, u absolventů obchodní akademie 75 %. Absolventi si vybírají ze širokého spektra studijních směrů (tradičně lékařské, přírodovědné, právnické, ekonomické, technické, pedagogické i humanitní obory).

Gymnázium Otrokovice

Gymnázium Otrokovice s více než šedesátiletou tradicí je menší školou s „rodinným prostředím“, která poskytuje úplné střední všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Studium čtyřleté je určeno žákům, kteří ze základní školy odcházejí po jejím absolvování, tj. žákům letošních devátých tříd. Studium osmileté je určeno žákům pátých tříd základních škol.