preview

Všeobecné a sportovní gymnázium, Vimperk, Pivovarská 69

Popis

Cizí jazyky: základyní: angličtina a němčina, další: francozštin a ruština

Spolupráce s gymnáziem ve Waldkirchenu, možnost ročního studia na bavoroském gymnáziu

Zapojení do projektů

Odborné laboratoře: chemie, fyzika, informatika

Kurzy: lyžařský, exkurzně-vzdělávací týden, sportovně-turistický (Chorvatsko)

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.oag.cz
Facebook: https://www.facebook.com/VSGVimperk
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přihlášených: 55
Počet zapsaných: 45
Počet studentů: 241

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Gymnázium všeobecné čtyřleté

Gymnázium všeobecné osmileté

Gymnázium všeobecné čtyřleté – Sportovní příprava

Gymnázium všeobecné čtyřleté – Informační technologie

Přijímací řízení

Scio testy

Podrobné informace o škole

Škola je zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou a byla zařazena do sítě škol Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. 10. 1991, č. j. 18 984

Škola se nachází nedaleko náměstí pod vimperským zámkem. Má bohatou a zajímavou historii (více). V roce 2016 jsme oslavili 80. výročí založení školy.

V současnosti ve škole studuje 224 žáků ve 12 třídách (průměrný počet žáků ve třídě 18,7). Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „Otevřenou školou krok za krokem“ (učební plány, učebnice)

Vyučování začíná v 7:45 hod. a většinou končí mezi 12:55 až 14:35 hod. Některé výchovy, volitelné a nepovinné předměty jsou vyučovány buď od 6:55 hod., nebo od 14:40 hod.

Informace o vzdělávání a docházce žáka do školy je on-line k dispozici na stránkách školy. Každý žák i každý rodič má své přístupové heslo.

Ve škole vyučuje 26 aprobovaných učitelů s praxí v oboru, 6 trenérů s výbornými výsledky (cyklistika, běžecké lyžování a snowboarding) (více), 2 vychovatelky na domově mládeže a 9 nepedagogických pracovníků. Ve škole působí výchovná poradkyně, školní metodik prevence patologických jevů (více) , asistent pedagoga, specialista pro ekologickou výchovu a správce ICT.

Žáci školy se pravidelně účastní vědomostních i sportovních soutěží (úspěchy a ocenění). Využívají tři školní laboratoře, kde probíhá praktická část výuky přírodovědných předmětů (více). Mohou skloubit klasickou výuku s elektronickou formou výuky v programu Moodle nebo na vlastních stránkách učitelů (více).

Škola dlouhodobě spolupracuje se školami v Dolním Bavorsku a umožňuje roční studijní pobyt na bavorských gymnáziích. Pro zájemce je možnost přípravy studentů k mezinárodní jazykové zkoušce English for Business a German for Business nebo je možno absolvovat jazykový kurz zaměřený na přípravu k mezinárodním zkouškám ELSA, FCE.

Žáci se v prvním ročníku účastní adaptačního kurzu a lyžařského kurzu, ve druhém ročníku exkurzně-vzdělávacího týdne a ve třetím ročníku sportovně-turistického kurzu. Mimoto jsou do výuky zařazeny další exkurze a studijní poznávací cesty po České republice, do Velké Británie a německy mluvících zemí.

Sportovci mají individuální studijní plán, zúčastňují se zahraničních soustředění, startují ve všech podstatných závodech ČP, MČR i mistrovství světa. Mnoho sportovců se nominuje do reprezentačních týmů ČR.

Ubytování žáků s plnou penzí je možné v domově mládeže. Všechny pokoje mají wifi pokrytí (více).

Škola má velmi dobře vybavenou knihovnu (seznam knih je možno nalézt na stránkách školy v programu Bakaláři), dvě tělocvičny s boulderlingovou stěnou, tři laboratoře přírodovědných předmětů, vlastní bufet, hrnčířský kruh využívaný v estetické výchově, posilovnu v domově mládeže, aj. Pro výuku žáků se zrakovým postižením využíváme speciálních pomůcek a programů.

Ve všech kmenových učebnách je výpočetní technika, datový projektor a ve třetině učeben interaktivní tabule. Ve čtyřech počítačových učebnách se učí ICT, IKT, ale využívají se i pro další předměty. Při příchodu na školu dostává každý žák 30 GB cloudové datové úložiště, školní e-mail, on line textový a tabulkový editor.

Žáci se mohou realizovat v pěveckém sboru Canto (více), v žákovském divadelním souboru Spirálka (více) nebo ve školním časopisu Gool (více).

Škola spolupracuje s Národním parkem Šumava, kde probíhá část výuky a specializovaných projektů. Další spolupráci rozvíjíme s firmou Rohde Schwarz. Kromě velice přínosných exkurzí, ukázku personálních pohovorů (i v německém jazyce), každoroční matematicko-fyzikální soutěže pro základní školy v regionu o hodnotné ceny, jsme společně otevřeli nový obor (čtyřleté gymnázium – informační příprava), kde přednáší externí učitelé z praxe a připravují žáky pro provoz v technických firmách. Po absolvování středoškolského studia mají žáci možnost získat zaměstnání ve firmě Rohde Schwarz na pozice plánovač výroby, disponent výroby, referent nákupu, referent odbytu, logistik, kaizen specialista, zkušební technik. Absolventi oboru získají certifikát, který je po ukončení středoškolského studia opravňuje ucházet se o zaměstnání ve firmách technického zaměření. Při pokračování studia na VŠ elektrotechnického zaměření je možné získat stipendium až do výše 8 000 Kč/měsíc a po ukončení VŠ i perspektivní zaměstnání (více).

Ve škole pracuje Školská rada a Rada rodičů

  • Všeobecné a sportovní gymnázium, Vimperk, Pivovarská 69
  • Pivovarská 69, 38501 Vimperk
  • tel.: 388 386 411
  • e-mail: kancelar@oag.cz
  • www.oag.cz

Diskuze