preview

Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726

Jsme státní gymnázium, které ve školním roce 2022/2023 oslaví 50. výročí založení a těší se dobré pověsti. S jednadvaceti třídami patříme ke spíše větším středním školám. Studium u nás je buď čtyřleté, nebo osmileté, oba dva typy studia probíhají podle školního vzdělávacího programu, který najdete na těchto stránkách v sekci Dokumenty.Naším prvořadým úkolem je dobře žáky připravit pro další vzdělávání, zvláště vysokoškolské. Naprostá většina našich absolventů pokračuje studiem nejrůznějších oborů na vysokých školách, někteří na vyšších odborných školách; ti, kteří nastupují přímo do zaměstnání, se prosazují zejména díky schopnosti kladně přijímat nové podněty a neustále se vzdělávat.V souladu s požadavky současné i budoucí praxe věnujeme zvláštní pozornost kvalitní výuce důležitých světových jazyků, informačních technologií a přírodovědných předmětů. Rozvíjíme samozřejmě i čtenářskou a matematickou gramotnost, dbáme o to, aby naši žáci prošli i tzv. Kulturním minimem, kdy posilujeme mezipředmětové vazby mezi humanitními předměty a estetikami. K tomu přispívají i projektové týdny, kde v potřebné míře uplatňujeme individuální přístup a dbáme o to, aby žáci získali nejen dostatek znalostí, ale rozvinula se i jejich schopnost samostatně uvažovat a jednat, iniciativa a flexibilnost.V posledních dvou letech studia mají žáci možnost vybírat z nabídky volitelných předmětů a seminářů tak, aby si rozšiřovali znalosti v oboru, jemuž se v budoucnu chtějí věnovat.Gymnázium je všeobecného zaměření, s tím koresponduje i maturitní zkouška, která se povinně skládá z mateřského a cizího jazyka a matematiky. Tomu samozřejmě odpovídá zvýšená hodinová dotace v učebním plánu.Téměř šedesátičlenný pedagogický sbor tvoří muži i ženy různých věkových kategorií, u nichž je samozřejmostí nejen příslušná aprobace, ale i cílevědomá snaha dále se vzdělávat.Během školního roku se účastníme řady akcí, jiné sami pořádáme, například různé soutěže a zájezdy do zahraničí. Osvědčila se spolupráce se zahraničními školami a výměnné zájezdy.Naše gymnázium má nadstandardní vybavení několika odborných učeben a laboratoří, počítačem je vybavena každá učebna. Rodiče našich žáků mají okamžitý přehled o docházce, obsahu hodiny i klasifikaci. S počítači a internetem umožňujeme žákům pracovat i mimo výuku. Dále je jim k dispozici stále doplňovaná školní knihovna, včetně jejího anglického oddělení.V budově školy jsou dvě tělocvičny a gymnastický sál. Na pozemku školy se nachází moderní sportovní areál, atletická dráha a venkovní pingpongové stoly. Žáci je mohou využívat i ve volném čase.Nově bylo postaveno i venkovní environmentální centrum a víceúčelový letní pavilon.

preview

Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1

Naše gymnázium má v současné době 18 tříd. Původní koncepci šestiletého cyklu s třemi paralelními třídami v ročníku jsme byli nuceni změnit. Takže během osmi let přijímáme ke studiu šestkrát dvě třídy a dvakrát třídy tři.Na nižším stupni postupujeme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (ŠVP ZV). Zavedením ŠVP a jeho stálou revizí, která vychází z našich, zpětnou vazbou průběžně získávaných poznatků o realizovaném výchovně vzdělávacím procesu, došlo k posílení i dalšímu zintenzivnění výuky informatiky, matematiky, ale i dalších stěžejních předmětů. Výrazně se zaměřujeme na výuku cizích jazyků, a to jak rozšířením hodinových dotací, tak i nabídkou volitelných předmětů ve vyšším stupni gymnázia.Mezi významné prvky naší koncepce patří i citlivé, postupné zvyšování nároků na žáky prim a sekund, které se nám osvědčilo a nalézá kladný ohlas nejenom u žáků a jejich rodičů, ale i u odborníků z pedagogicko-psychologických poraden. V prvních dvou ročnících studia (zejména v primě) preferujeme přístup, který na základě kladné motivace umožňuje žákům poznat rozdílné studijní prostředí i návyky od základní školy, začlenit se dobrovolně do mimovýukových aktivit, které naše škola umožňuje. Za významné pokládáme i odlišné pojetí vzdělávacích priorit s důrazem na rozvoj kompetencí (schopností, dovedností) na nižším stupni gymnázia. Věříme, že jejich zvládnutí umožní žákům zcela jiný způsob vzdělávání, založený na samostatnosti, na funkčním uplatnění logických postupů i na orientaci v mezioborových vztazích. Hlavními schopnostmi žáků by se měly stát kreativita, flexibilita a samostatné řešení problémových situací.Na vyšším stupni gymnázia se již výuka svým charakterem, didaktickými postupy i zapojením stále většího množství volitelných předmětů stále více zaměřuje na zvládnutí přijímacích zkoušek na vysoké školy a na další studium v nich. Nedílnou součástí tohoto procesu jsou i studenty zpracovávané předmaturitní ročníkové práce, které se nezřídka svou formální i obsahovou kvalitou obhajovanou před komisí blíží malým diplomovým pracím. Mnohé z těchto prací jsou podkladem pro zařazení do soutěže studentské odborné činnosti (SOČ).

preview

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11

Kdo jsme?veřejné čtyřleté gymnázium s více jak stoletou tradicí16 tříd, přibližně 480 žáků2 školní vzdělávací programyŠkolní vzdělávací program „Objevovat a rozvíjet“ - v našich studentech se snažíme odhalit to, pro co mají talent či nadání, a to v nich dále rozvíjet; velký důraz klademe na výuku cizích jazyků.Školní vzdělávací program „ALT“ – od 1. 9. 2017; bloková výuka, propojování oborů v nové celky, důraz na osobnostní a sociální výchovu a studijní autonomii; expedice.TOP 10 nejdůležitějších informací o nás aneb proč u nás studovatrozvíjíme tradici všeobecného gymnázia s posílenou výukou jazykůstále hledáme nové cesty ve vzdělávání a otvíráme experimentální třídu s alternativním studijním programem ALTněkteré předměty učíme v menších studijních skupinách (kromě cizích jazyků např. i matematiku)diferencovaná výuka anglického jazyka (skupiny podle úrovně znalostí jazyka napříč ročníkem)klademe důraz nejen na vědomosti, ale i schopnosti, dovednosti a postojezastáváme individuální přístup ke studentům a jejich potřebámnaši absolventi jsou velmi úspěšní u přijímacích zkoušek na vysoké školyjsme opakovaně vítězi ankety „Gympl roku“ – soutěže o nejoblíbenější gymnázium v pražském regionudobrá dostupnost z dopravních uzlů Anděl, Na Knížecí, Smíchovské nádraží