Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373

Popis

Všeobecné gymnázium s osmiletým a čtyřletým cyklem denního studia.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.ceskolipska.cz/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 90
Počet přihlášených: 402
Počet zapsaných: 90
Počet studentů: 580

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

79-41-K/81

Gymnázium Prezenční studium

79-41-K/41

Gymnázium Prezenční studium

Dny otevřených dveří

Vždy od 16:00 a od  17:15 hod. cca hodinový program pro uchazeče a jejich rodiče.

Přijímací řízení

V prvním ročníku otevřena jedna třída oboru 79-41-K/41 Gymnázium se všeobecným zaměřením (30 žáků) a dvě třídy oboru 79-41-K/81 Gymnázium se všeobecným zaměřením (60 žáků). 

Žáci budou přijímáni na základě výsledků centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona) z matematiky a českého jazyka.

Termín pro podání přihlášek (4leté studium) je do 1. 3. 2017. 1. termín prvního kola přijímacího řízení pro žáky 9. ročníků ZŠ se uskuteční 12. 4. 2017 – středa, 2. termín prvního kola se uskuteční 19. 4. 2017 – středa. Druhé kolo bude vyhlášeno podle výsledků prvního kola.

Termín pro podání přihlášek (8leté studium) je do 1. 3. 2017. 1. termín prvního kola přijímacího řízení pro žáky 5. ročníků ZŠ se uskuteční 18. 4. 2017 – úterý, 2. termín prvního kola se uskuteční 20. 4. 2017 – čtvrtek.  Druhé kolo bude vyhlášeno podle výsledků prvního kola.

Podrobné informace o škole

Od prvního ročníku čtyřletého studia mají všichni studenti možnost studovat dva cizí jazyky, z nichž jeden je anglický jazyk a druhý německý nebo francouzský jazyk. Od třetího ročníku si mohou vybrat jako volitelný předmět ještě latinu.

V osmiletém studijním programu lze z cizích jazyků na gymnáziu studovat od primy anglický jazyk, od sekundy německý nebo francouzský jazyk a od septimy latinu jako volitelný předmět.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám ani přijímací zkoušky nanečisto škola v letošním školním roce neorganizuje.

Volitelné předměty: konverzace v cizích jazycích, semináře z biologie, chemie, fyziky, matematiky, zeměpisu, dějepisu, psychologie, filozofie, informatiky, počítačové grafiky, novodobých dějin, společenskovědní seminář, literární seminář, seminář literatura na filmovém plátně, dějiny umění, památky a zajímavosti Prahy, seminář tvůrčího psaní, latina pro začátečníky i pokročilé.

Škola každoročně pořádá úvodní adaptační soustředění pro nové studenty prim a 1. ročníku čtyřletého studia, lyžařské kurzy pro žáky sekund, kvint a 1. ročníku čtyřletého studia a sportovně turistický kurz pro studenty sext a 2. ročníku čtyřletého studia. Organizují se také poznávací zájezdy studentů do Anglie, Francie a Německa, dále také výměnné studijní pobyty do Francie (Meaux). Škola je zapojena v mezinárodním projektu ERASMUS+ zaměřeného na mobility žáků a učitelů do zemí EU.

Aktivity pro žáky v jejich volném čase: sportovní kroužky, kroužek lékařský a kroužek kreslení. Pravidelně je pořádán vánoční koncert, maturitní ples spojený s imatrikulací žáků prim a 1. ročníku čtyřletého studia, sportovní „Českolipská olympiáda“, taneční soutěž „O Českolipský lupínek“.

Vybavení gymnázia: učebna výpočetní techniky s připojením na internet, knihovna a studovna vybavená počítači s připojením na internet, malá studovna pro přípravu žáků maturitních a předmaturitních ročníků, relaxační prostor pro žáky, čtyři multimediální učebny s interaktivní tabulí, odborné pracovny a laboratoře pro přírodovědné předměty, jazykové učebny, venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem a dvě nově zrekonstruované tělocvičny. Všechny učebny jsou vybaveny počítačem s připojením na internet a dataprojektorem. Součástí školy je školní jídelna, která nabízí výběr ze tří jídel.

Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Škola je zapojena do programu „Primární protidrogové prevence“.

Při škole aktivně pracuje Sdružení rodičů a přátel školy Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373.

Diskuze