preview

Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1

Popis

Naše gymnázium má v současné době 18 tříd. Původní koncepci šestiletého cyklu s třemi paralelními třídami v ročníku jsme byli nuceni změnit. Takže během osmi let přijímáme ke studiu šestkrát dvě třídy a dvakrát třídy tři.

Na nižším stupni postupujeme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (ŠVP ZV). Zavedením ŠVP a jeho stálou revizí, která vychází z našich, zpětnou vazbou průběžně získávaných poznatků o realizovaném výchovně vzdělávacím procesu, došlo k posílení i dalšímu zintenzivnění výuky informatiky, matematiky, ale i dalších stěžejních předmětů. Výrazně se zaměřujeme na výuku cizích jazyků, a to jak rozšířením hodinových dotací, tak i nabídkou volitelných předmětů ve vyšším stupni gymnázia.

Mezi významné prvky naší koncepce patří i citlivé, postupné zvyšování nároků na žáky prim a sekund, které se nám osvědčilo a nalézá kladný ohlas nejenom u žáků a jejich rodičů, ale i u odborníků z pedagogicko-psychologických poraden. V prvních dvou ročnících studia (zejména v primě) preferujeme přístup, který na základě kladné motivace umožňuje žákům poznat rozdílné studijní prostředí i návyky od základní školy, začlenit se dobrovolně do mimovýukových aktivit, které naše škola umožňuje. Za významné pokládáme i odlišné pojetí vzdělávacích priorit s důrazem na rozvoj kompetencí (schopností, dovedností) na nižším stupni gymnázia. Věříme, že jejich zvládnutí umožní žákům zcela jiný způsob vzdělávání, založený na samostatnosti, na funkčním uplatnění logických postupů i na orientaci v mezioborových vztazích. Hlavními schopnostmi žáků by se měly stát kreativita, flexibilita a samostatné řešení problémových situací.

Na vyšším stupni gymnázia se již výuka svým charakterem, didaktickými postupy i zapojením stále většího množství volitelných předmětů stále více zaměřuje na zvládnutí přijímacích zkoušek na vysoké školy a na další studium v nich. Nedílnou součástí tohoto procesu jsou i studenty zpracovávané předmaturitní ročníkové práce, které se nezřídka svou formální i obsahovou kvalitou obhajovanou před komisí blíží malým diplomovým pracím. Mnohé z těchto prací jsou podkladem pro zařazení do soutěže studentské odborné činnosti (SOČ).

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://kavalirka.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/gnkp5/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Podrobné informace o škole

Snažíme se využívat co nejpestřejší formy i metody výuky. Na základě zájmu studentů nabízíme atraktivní volitelné předměty, jejichž prostřednictvím rozvíjíme učivo základní. Následující příklady seminářů dosvědčují, že výběr je opravdu pestrý. Dějepis, filozofie, psychologie a sociologie, teorie státu a práva, matematika, chemie, biologie, makroekonomie, finanční gramotnost, genetika a ekologie, deskriptivní geometrie, kultura 20. století, … Samostatnou kapitolou jsou konverzace v cizích jazycích a nově i možnost získání základů třetího cizího jazyka.

Anglický jazyk mají žáci po celou dobu studia, od 2. ročníku v kombinaci s německým, francouzským nebo španělským jazykem. Při výuce je pamatováno na dělení podle vstupních znalostí. Využíváme též služeb zahraničních lektorů. Celá výuka cizích jazyků je doplněna jazykovými pobyty v zahraničí, které jsou realizovány buď ve spolupráci s našimi partnerskými školami, nebo s ověřenými cestovními kancelářemi, specializujícími se na tento typ služeb. Spolupracujeme formou mezinárodních projektů se zahraničními školami. V posledních letech naši žáci vcelku pravidelně reprezentovali Českou republiku na zasedáních Evropského parlamentu mládeže. Žáci mají též možnost zapojit se do nejrůznějších dlouhodobých studijních soutěží, ve kterých dosahují v mnoha případech vynikajících výsledků.

K výuce tělesné výchovy využíváme moderní víceúčelové sportovní hřiště s umělou trávou i osvětlením, v zimě překryté nafukovací halou. Kromě hřiště na beachvolejbal mají žáci k dispozici i lezeckou stěnu, což nám s dalšími tělovýchovnými prostorami (tělocvičny, posilovna, …) umožňuje nejenom kvalitní výuku tělesné výchovy na škole, ale i rozšíření činnosti Školního sportovního klubu. Nabídku volnočasových pohybových aktivit na škole vhodně doplňují sportovní zájmové kroužky a dívčí volejbalový oddíl SAVO Praha. Výsledkem těchto aktivit je i celá řada kvalitních umístění ve sportovních soutěžích škol, a to i na celostátní úrovni.

Pro žáky školy pořádáme v prvním ročníku adaptační kurs v přírodě a v dalších letech lyžařské i jiné sportovní kurzy, odborné exkurze i poznávací zájezdy po ČR a také v zahraničí.

Rozhodně nezanedbáváme oblast estetiky a kultury. Žáci zapojení do činnosti Školního kulturního klubu se mohou realizovat například v dramatických či pěveckých kroužcích. Školní pěvecký sbor je chloubou naší školy a každoročně získává nejvyšší ocenění i v rámci České republiky.

O kvalitě naší školy nejlépe svědčí fakta. V úspěšnosti u státních maturitních zkoušek (společná část), která díky svému charakteru nabízí srovnání, se pravidelně objevujeme mezi nejlepšími školami v celé republice.

Naši absolventi, téměř se stoprocentní úspěšností přijetí, cíleně pokračují ve vzdělávání na vysokých školách v ČR či na školách v zahraničí.

Výběr pedagogického sboru i jeho případné obměny je veden snahou zajistit na škole nejen kvalitní moderní výuku, ale i příjemné a přátelské prostředí, které škola považuje za základ výsledků kladně oceňovaných jak veřejností, tak i inspekčními orgány. Inspekční zprávy dokumentují vysokou kvalitu celého výchovně vzdělávacího procesu na naší škole.

Diskuze