preview

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Popis

Výuka na Gymnáziu ve Valašském Meziříčí probíhá ve dvou učebních programech – čtyřletém a šestiletém cyklu. Školu navštěvuje ve školním roce 2022/2023 409 studentek a studentů. Hlavním cílem školy je příprava žáků ke studiu na různých typech vysokých škol, tudíž jsme gymnáziem zaměřeným všeobecně. Svou profesní orientaci začínají studentky a studenti realizovat ve 3. ročníku volbou dvou tzv. seminářů (volitelné předměty přírodovědné, společenskovědné i jazykové). Ve čtvrtém ročníku pak volí semináře čtyři. Naše škola je připravena poskytnout vzdělání i studentům se specifickými vzdělávacími potřebami.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.gfpvm.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/GFPVM
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Podrobné informace o škole

Vize rozvoje školy

V roce 2021 Gymnázium Františka Palackého oslaví velkou událost — 150. výročí založení, protože už v roce 1871 se na Valašsku našli lidé, kteří si uvědomovali nezbytnost kvalitního vzdělání pro rozvoj společnosti. Kromě vzpomínání máme i příležitost k úvahám, kam má škola směřovat dále. Chceme být i nadále školou s rovnými příležitostmi pro všechny žáky a pokračovat v úspěšné koncepci všeobecného vzdělávání s možností profilace pomocí volitelných předmětů, kdy důraz klademe na aktivní zvládnutí obou cizích jazyků a IT dovedností.

Škola intenzívně pracuje na získání finančních prostředků k realizaci připraveného projektu vlastního venkovního hřiště a má ještě další stavební záměry pro funkční využití prostor budovy.

Přijímáme také inspirující podněty ze zahraničí. Organizujeme poznávací zájezdy do Velké Británie, Španělska, Rakouska, Rumunska, Norska, Pobaltí a Ruska, spolupracujeme na společném projektu se školami na Slovensku, budeme pokračovat ve výměnných pobytech žáků v kooperaci s francouzským lyceem v Rennés a gymnáziem v německém Mettingenu. Možnost strávit čas v cizině, poznávat jinou kulturu, mentalitu a komunikovat s vrstevníky je pro naše žáky nenahraditelná.

Spolupracujeme s Masarykovou univerzitou a Univerzitou Palackého, tuto činnost budeme i dále rozvíjet přednáškami, exkurzemi a semináři pro učitele i žáky. Kromě kvalitní výuky všech žáků pokračujeme v oceňované práci s talentovanými jedinci prostřednictvím soutěží, olympiád, SOČ, projektů. Zájemcům o daný obor všechny tyto akce a soutěže pomáhají rychleji se zorientovat ve stylu odborné práce, mohou navštívit vědecká pracoviště a využít možností stáží na vysokých školách. Postupně do tohoto procesu zapojujeme také naše absolventy. Naši žáci jsou úspěšní i na celostátní úrovni, jako například loňská maturantka Hana Bernhardová, která kromě jiného zvítězila v celostátním kole SOČ,  ovládla soutěž Středoškolák roku 2020, je laureátkou ceny Nadačního fondu J. Heyrovského a získala i Cenu Učené společnosti ČR.

V rámci snahy o to, aby si žáci lépe osvojili poznatky a kompetence, měníme vyučovací postupy: například programem Pravěk trochu jinak, kdy žáci absolvují intenzívní dvoudenní terénní archeologický workshop ve spolupráci s Muzeem regionu Valašsko.  Stejnou metodu využíváme při terénních přírodovědných exkurzích a genetickém kurzu.

V současnosti naše škola, stejně jako celé české školství, čelí dříve nepoznaným výzvám v souvislosti s výukou na dálku. Na jednu stranu dnešní situace znesnadňuje život všem a brání důležitým sociálním kontaktům žáků a učitelů, ale na straně druhé nám dává možnost ke změně tradičního přístupu ke vzdělávání. Žáci gymnázia vždy musí zvládnout množství poznatků a faktů, ale nyní se otevírá možnost pro individualizaci výuky, prostor pro samostatnou práci a větší spoluzodpovědnost žáků za zvládnutí látky.

Vycházíme z koncepce rozvoje školství Zlínského kraje a ministerstva školství. Chceme být otevření a vytvářet přátelské a inspirativní prostředí pro všechny, kteří jsou se školou spjati. Naší vizí je, aby žáci Gymnázia Františka Palackého byli slušní, tolerantní a hrdí občané.

Naším hlavním úkolem je vybavit žáky takovými kompetencemi, aby byli připraveni na studium vysoké školy či jiného typu terciárního vzdělávání a pro občanský život. Chceme vytvářet přiměřeně náročné, ale i motivující prostředí, kde si žáci osvojí ty důležité vědomosti, dovednosti a postoje, které budou využívat v životě. Jsme rádi, že naši žáci chtějí spolupracovat na rozvoji školy, založili si Studentské centrum, které přichází s novými nápady, myšlenkami a podněty. Naším společným cílem je naplnit školní moto – aby žáci vzdělání a moudrost nejen získávali, ale i všestranně a celoživotně uplatňovali.

Škola je nedílnou součástí společenského života města, spolupracujeme s mnoha regionálními sociálními partnery například se Společností pro uchování odbojových tradic, s Valašským ekocentrem, s Hvězdárnou Valašské Meziříčí, s místní Charitou a Diakonií, se SOkA Vsetín, gymnaziální pěvecký sbor Basové G pravidelně koncertuje pro veřejnost.

Diskuze