Gymnázium Sušice

Popis

Střední školství v Sušici má hlubokou tradici. Latinská škola při kostele sv. Václava vznikla již zřejmě ve 13. století. Na sklonku 16. století a v předbělohorské době patřila sušická škola k předním latinským školám v Čechách. O zřízení reálky s českým jazykem vyučovacím se přemýšlelo již v 19. století. Velkým propagátorem reálky byl sušický obrozenec a politik S. A. Gabriel. K naplnění snah o zřízení české reálky došlo 7. srpna 1906.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná

Podrobné informace o škole

Prvním ředitelem byl Josef Weger, dřívější okresní školní inspektor z Pardubic. V létě 1911 se škola stěhuje do nové budovy, která byla postavena podle návrhů architekta Ladislava Skřivánka a patřila mezi nejmodernější v monarchii. Léta před 2. světovou válkou patřila k nejšťastnějším v historii školy. Přibývá studentů, mimoškolních akcí a zvyšuje se věhlas školy. Roky německé okupace se školy neblaze dotkly. Ubývá studentů, jsou zatýkáni profesoři a část budovy je postoupena německé škole. V osvobozené republice se začíná škola znovu rozvíjet až do reorganizace školství, která přináší změnu na jedenáctiletou střední školu a následně střední všeobecně vzdělávací školu. V roce 1961 se škola stěhuje do nové budovy, dnes sídla ZŠ Komenského v Sušici, kde setrvává do roku 1991. V roce 1991 se gymnázium, již čtyřleté i osmileté, stěhuje zpět do rekonstruované budovy, kde začíná svoji novou etapu vývoje. V současné době je ředitelem školy PaedDr. Vít Potužák. Školá má 12 tříd a 33 vyučujících.

  • Gymnázium Sušice
  • Sušice

Diskuze