preview

Střední škola managementu a služeb a Základní škola s.r.o.

Informace o školeStřední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 je státní škola, jejím zřizovatelem je kraj, tj. hlavní město Praha. Školné se neplatí. Denní studium je určeno absolventům základních škol a žákům víceletých gymnázií s ukončenou povinnou školní docházkou (kvarta). Studijní program všech oborů v denním studiu je čtyřletý a je zakončen maturitní zkouškou. Škola má statut fakultní školy dvou fakult Českého vysokého učení technického v Praze. Pro studenty je k dispozici školní knihovna. V průběhu studia připravujeme pro studenty celou řadu exkurzí, sportovních a kulturních akcí.Vize školyVize je dána školním vzdělávacím programem a specializacemi jednotlivých studijních oborů.Naším cílem je budovat školu všeobecného a hlavně odborného zaměření v oblastech informačních technologií a elektrotechniky, která je dostupná všem žákům bez rozdílu pohlaví a národnosti a systematicky dbá na kvalitu odborného vzdělávání, posilování jazykových a matematických kompetencí a podporuje u žáků vysoké morální hodnoty, a tím se stává přitažlivá jak pro své žáky a jejich rodiče, tak pro vysoké školy a zaměstnavatele.Chceme být školou, kde na prvním místě stojí kvalita, kvalita výchovného a vzdělávacího procesu a vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogy, mezi pedagogy navzájem, pedagogy a rodiči žáků, proces učení se žáků, přitažlivý obsah školních vzdělávacích programů, systematicky promyšlený vzdělávací proces, moderní vybavení a tím udržet trend vývoje technických oborů v praxi, spolupráce, zdravé a tvořivé klima, uplatnitelnost absolventa v praxi, dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví každého žáka a zaměstnance, zajištění bezpečí, prevence, integrace.Fakultní školaFakultní škola Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v PrazeDne 29. srpna 2019 podepsaly Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320, zastoupená PhDr. Romanou Bukovskou, ředitelkou školy, a Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, zastoupená prof. MUDr. Ivanem Dylevským, DrSc., děkanem fakulty, smlouvu o propůjčení titulu FAKULTNÍ ŠKOLA Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze.SPŠE V Úžlabině se podepsáním smlouvy stala partnerem fakulty při zajištění kvalitního vzdělávání studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů.Smlouva upravuje formy spolupráce, jako jsou odborné konzultace pedagogům SPŠE V Úžlabině, kurzy vzdělávacího charakteru, nadstandardní přístup k informací, možnost využívat výukové prostory fakulty, den otevřených dveří výhradně pro studenty fakultní školy. Spolupráce s fakultou SPŠE V Úžlabině navíc umožňuje získávat nové kvalitní vyučující pro výuku zdravotnických a technických předmětů.