Gymnázium a střední odborná škola Chodov

Naše škola připravuje žáky na jejich budoucí povolání již od roku 1991, kdy byla jako veřejná Obchodní akademie zřízena MŠMT ČR. V Chodově sídlí od 1. září 1992. Během svého mnohaletého působení přivedla k maturitě již několik set absolventů.

V červnu 2015 se škola přestěhovala z budovy Smetanova 738 do budovy Komenského 273 v Chodově. Od 1. 9. 2015 má škola nový název.

 

Gymnázium Ostrov

Stávající gymnázium je výběrovou střední školou, která je určena především zájemcům o budoucí vysokoškolské studium všech směrů. Výuka probíhá podle generalizovaného učebního plánu. Ten je sestaven tak, aby si každý student mohl v posledních dvou ročnících svým výběrem volitelných předmětů studium profilovat k přípravě na zvolenou vysokou školu.

Střední odborná škola pedagogická, Gymnázium a Vyšší odborná škola Karlovy Vary

Škola byla založena v roce 1965 jako STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA. V roce 1994 byla rozšířena o novou součást - GYMNÁZIUM. Od roku 2001 je zřizovatelem školy Karlovarský kraj. Od školního roku 2005/2006 je součástí školy VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA. Ve škole je celkem 23 univerzálních učeben a řada speciálních učeben (učebny jazyků, hudební výchovy, výtvarné výchovy aj.), disponuje také dvěma učebnami výpočetní a didaktické techniky s kvalitním vybavením.

První české gymnázium v Karlových Varech

Vzdělání na našem gymnáziu má všeobecný charakter a připravuje absolventy k dalšímu vzdělávání, zejména k vysokoškolskému studiu na domácích i zahraničních vysokých školách. Šíře všeobecného vzdělání umožňuje absolventům zvolit si jakýkoli studijní obor.

Svobodná chebská škola, Základní škola a gymnázium Cheb

Škola byla založena na popud rodičů a skupiny pedagogů v r. 1991. Ti vytvořili sdružení a to se stalo zřizovatelem školy. Název školy vznikl jako analogie názvu Svobodné Waldorfské školy. Toto sdružení nadšenců se zformovalo kolem erudovaného pedagoga Mgr. Pavla Lišky, který svými pedagogickými výsledky a schopnostmi získal maximální důvěru rodičů toužících po alternaci stávajícího školství. Metody práce se v průběhu existence školy osvědčily v podobě výsledků, kterých studenti dosahovali.

Gymnázium a Střední odborná škola Aš

Historie ašského gymnázia sahá až do roku 1908, kdy bylo v Aši založeno Státní reálné gymnázium s vyučovacím jazykem německým. S vypuknutím druhé světové války bylo vyučování ukončeno a znovu zahájeno v roce 1947 již s vyučovacím jazykem českým. 1.9.1949 byla výuka na reálném gymnáziu zastavena a v roce 1954 zřízena Jedenáctiletá střední škola, a tím se do Aše gymnaziální vzdělání vrátilo.