preview

Křesťanské gymnázium

Naše gymnázium bylo založeno s cílem posílit kladné hodnoty ve vzdělávání a výchově, jak je vneslo křesťanství do evropské kultury a jež jsou pro její další rozvoj nezbytné. Kvalitu výuky pokládáme za samozřejmý požadavek, ale současně stejně vysoko stavíme výchovné cíle, např. dobré vztahy, toleranci, úctu k lidem i věcem, lásku a pomoc. Jsme otevřeni všem žákům, kteří mají chuť tímto směrem kráčet, ať jsou jakéhokoliv vyznání nebo tolerantní ateisté. Svět třetího tisíciletí bude žádat soužití lidí různých ras, náboženství i názorů. Doufáme, že naše škola k tomu přispěje. Snažíme se, aby naši absolventi byli odpovědní a sebevědomí lidé, kteří vědomě rozvíjejí svoji osobnost, aktivně budují společenství a programově pracují pro druhé. U všech žáků klademe důraz na dobré osvojení dvou jazyků. Rozvoji existenciálních kompetencí a otevírání se celistvé skutečnosti světa v její křesťanské interpretaci má napomoci povinný předmět náboženství.Kapacita školy je 544 žáků v šestnácti třídách (prima až oktáva). Kapacita třídy je maximálně 34 žáků. Ve škole se nachází počítačová pracovna, laboratoř chemie, laboratoř biologie, zeměpisu a pracovna fyziky. Při výuce pedagogové používají moderní výukovou techniku (dataprojektory, multimediální tabule, …). I mimo vyučování žáci využívají počítače a internet. Máme vybudovanou oratoř pro školní mše a duchovní setkávání s knězem. Žáci se zde také mohou setkávat navzájem.

preview

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Naše škola je čtyřleté státní gymnázium s dlouholetou tradicí. Organizací denního studia i studia dálkového zaujímá výjimečné postavení mezi gymnázii v celé republice. Tradiční forma studia při zaměstnání byla na počátku devadesátých let doplněna i o studium denní. S trochou nadsázky lze říci, že se jedná o dvě školy s jedním pedagogickým sborem, s jedním kolektivem nepedagogických pracovníků a s jedním vedením.Součástí školy je i školní jídelna, která zabezpečuje stravování nejenom pro studenty a pracovníky gymnázia, ale i pro studenty obchodní akademie.Denní studium je zaměřeno na humanitní předměty. Profilujícími předměty jsou dějepis, základy společenských věd a český jazyk a literatura. Tyto předměty mají zvýšenou hodinovou dotaci.Velký důraz je kladen na výuku cizích jazyků. Studenti povinně studují dva cizí jazyky. Prvním cizím jazykem je anglický jazyk, druhý lze volit mezi francouzským nebo německým jazykem. Škola je zapojena do metropolitního programu, který umožňuje posílení výuky druhého cizího jazyka. Ruský jazyk vyučujeme jako volitelný předmět ve třetím a čtvrtém ročníku. Ve školním roce 2015/2016 jsme se stali partnerskou školou Cambridge P.A.R.K.Samozřejmě nezapomínáme na ostatní vyučovací předměty. K diferenciaci dochází od třetího ročníku volbou seminářů v rámci povinně volitelných předmětů.Dálkové studium je bezplatné. Studium trvá 4 roky, je zaměřeno všeobecně a výuka probíhá formou konzultací jednou týdně.V budově školy je celkem 14 učeben plně vybavených multimediální a výpočetní technikou, protože třídní kniha je vedena v elektronické podobě, k výuce využíváme prostředí MS Teams. Mezi specializované učebny patří učebny na výuku cizích jazyků, chemie, biologie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, zeměpisu a výpočetní techniky.V celé budově školy je síť Wi-Fi.V letošním školním roce organizujeme výuku ve 14 třídách. Z toho je 9 tříd denního studia a 5 tříd dálkového studia.