preview

Katolické gymnázium Třebíč

Popis

Katolické gymnázium Třebíč je všeobecné církevní gymnázium s čtyřletým a osmiletým oborem vzdělávání, jehož zřizovatelem je Biskupství brněnské.

www.kgtrebic.cz

https://www.facebook.com/kgtrebic/

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.kgtrebic.cz
Facebook: https://www.facebook.com/kgtrebic/
Instagram: https://www.instagram.com/kgtrebic/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 60
Počet studentů: 360

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Gymnázium

Gymnázium čtyřleté Prezenční studium
Gymnázium osmileté Prezenční studium

Přijímací řízení

Jednotná státní přijímací zkouška, body jsou udělovány také za prospěch a mimoškolní aktivity (úspěšná účast v soutěžích).

Podrobné informace o škole

Škola klade důraz na výuku cizích jazyků (výuka druhého jazyka už od primy, konverzace s rodilým mluvčím) a na etický a osobnostní růst studentů (mj. v rámci předmětu strategie osobnostního rozvoje, etika, náboženství a pořádáním třídních teambuildingů). Škola umožňuje plnohodnotnou humanitní i přírodovědnou profilaci studentů podle jejich zájmu a volby dalšího studia na vysoké škole, což je dáno rovnoměrnou hodinovou dotací všech všeobecně vzdělávacích oborů a dále bohatou nabídkou volitelných předmětů. Při studiu se využívá také e‑learnigová forma sdílení výukových materiálů a testování. Žáci jsou přijímáni ke studiu podle svých schopností a vědomostí na základě výsledků přijímacích zkoušek a hodnocení na vysvědčení ze základní školy.

Katolické gymnázium vychází z křesťanských hodnot, podporuje individualitu, toleranci, vzájemné pochopení a kritické myšlení. K důležitým cílům školy patří napomáhat žákům, aby uměli plnohodnotně žít svůj život, stali se osobnostmi vědomými si vlastní lidské důstojnosti a dokázali se flexibilně uplatnit ve společnosti. Klade důraz na přátelskou atmosféru a dobré mezilidské vztahy nejen mezi pedagogy navzájem, ale i mezi učiteli a žáky a žáky navzájem.

Studentům je nabízen bohatý výběr volnočasových aktivit (studentský klub Halahoj, sportovní kroužky – florbal, fotbal, volejbal, jazykové kroužky – angličtina, němčina, francouzština, ruština, italština, španělština, chemický kroužek, biologický kroužek, programování, víkendové a prázdninové pobyty, výměnné pobyty v zahraničí, mezinárodní projekty ERASMUS+). Studenti mají možnost účasti na mši svaté a na pravidelných duchovních obnovách.

Areál školy tvoří 12 kmenových tříd, 5 tříd pro dělenou výuku, specializované odborné učebny, laboratoř chemie a biologie, 2 učebny informatiky, venkovní učebna, travnaté hřiště a vlastní tělocvična. Stravování je zajištěno v centrální školní jídelně.

Diskuze