preview

Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8

Video

Gymnázium Karla Sladkovského je škola, jejímž cílem je předání kvalitního vzdělání a rozvoj dovedností schopností, které potřebuje člověk ve 21. století. Snažíme se zaměřovat na rozvoj spolupráce, komunikace, práce s informacemi či sebevzdělávání. Průběžně aktualizujeme obsahovou náplň předmětů, aby výuka odrážela současný vývoj ve vědě a společnosti. Učební plán vychází ze ŠVP a z generalizovaného učebního plánu MŠMT ČR. Disponibilní hodiny jsou využity zejména k úpravám učebního plánu v posledních dvou letech studia. Jedná se o nabídku volitelných předmětů, která umožňuje studentům získat vzdělání nad rámec běžných hodin a připravit se dobře ke studiu na vysoké škole. Studenti mohou využívat rozsáhlou školní knihovnu, knihovny cizojazyčné literatury, technickou knihovnu, studovnu, odborné laboratoře chemie a biologie, pracovnu informatiky a studovnu, posilovnu a školní hřiště. Gymnázium Karla Sladkovského je jedním z nejstarších pražských gymnázií. Škola byla založena 24. 10. 1896 a sídlí v budově, která byla postavena v roce 1899. Nabízí osmiletý a čtyřletý studijní program všeobecného zaměření. 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

Počet přijímaných do prvního ročníku: 60
Počet přihlášených: 205
Počet zapsaných: 59

Dny otevřených dveří

čt 30.11.2023, út 16.1. 2024

Přijímací řízení

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8/900, 130 00 Praha – Žižkov, přijímá pro školní rok 2023/2024 žáky

 • z 5. tříd ZŠ do 1. ročníku osmiletého gymnázia, obor gymnázium 79-41-K/81,
 • z 9. tříd ZŠ do 1. ročníku čtyřletého gymnázia, obor gymnázium 79-41-K/41.

 

Počet otevíraných tříd:

 • 1 třída osmiletého gymnázia -30 žáků,
 • 2 třídy čtyřletého gymnázia - 60 žáků.

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Kritéria budou zveřejněna na webu školy na začátku 2.pololetí školního roku.
 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024
 

Kritéria pro čtyřleté studium ZDE.
Kritéria pro osmileté studium ZDE.

 

Přihláška ke vzdělávání:

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky. Na každé přihlášce uvede také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Školy a obory vzdělání jsou na obou tiskopisech uvedeny ve stejném pořadí. Ve škole uvedené v přihlášce na prvním místě koná jednotnou přijímací zkoušku v prvním termínu, ve škole uvedené na druhém místě, ve druhém termínu. Na přihlášce musí být podpis uchazeče i zákonného zástupce. Zdravotní potvrzení od svého praktického lékaře uchazeč o studium nedokládá.

Přílohy k přihlášce:

 • Doklad o úspěšné účasti v předmětových soutěžích (kopie diplomu, potvrzení školou apod.)
 • Doporučení školského poradenského zařízení – žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Vysvědčení ze zahraniční školy – originál nebo ověřená kopie + úředně ověřený překlad

 

Formulář přihlášky ke stažení:

Přihláška ke vzdělávání – studiu ve střední škole ZDE (příloha v pdf)

Přihláška ke vzdělávání – studiu ve střední škole ZDE (editovatelná)

 

Termín pro podání přihlášky:
 

do 1. března 2022 - termín pro podání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení 

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. Zasílá ji datovou schránkou, doporučeně poštou nebo ji doručí osobně do kanceláře školy. Prostřednictvím datové schránky lze aktuálně podat přihlášku pouze za podmínky její elektronické konverze na kontaktním místě veřejné správy – CzechPOINT (obě strany přihlášky i všechny související přílohy musí být zkonvertovány, bez přiložení této konverze nelze přihlášku podat).

 • V případě, že v 1. kole nebude naplněn předpokládaný stav žáků, bude vyhlášeno další kolo přijímacího řízení.
 • Informace o vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení budou včetně termínů jejich konání uvedeny na gykas.cz.

 

do 15. března 2023 – základní škola předá žákovi (zákonnému zástupci) ZÁPISOVÝ LÍSTEK

 

Přijímací zkoušky:

Přijímací testy se budou konat na oba obory pouze z ČJL a M.

V testech bude prověřována znalost obsahu vzdělávání z ČJL a M v rozsahu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Soubor ukázkových úloh pro zkušební předmět český jazyk a zkušební předmět matematika najdete na www.cermat.cz . Na těchto stránkách jsou vyvěšeny i ilustrační testy k pilotnímu ověřování přijímacího řízení pro čtyřleté i víceleté obory.

 

OBOR VZDĚLÁVÁNÍ1. ŘÁDNÝ TERMÍN2. ŘÁDNÝ TERMÍN1. NÁHRADNÍ TERMÍN 2. NÁHRADNÍ TERMÍN
Čtyřletý obor gymnázia 79-41-K/4112. dubna 2024 15. dubna 2024 29. dubna 202430. dubna 2024 
Osmiletý obor gymnázia 79-41-K/8116. dubna 202417. dubna 202429. dubna 202430. dubna 2024 

 

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

 

https://prijimacky.cermat.cz/

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

 

Požadavky k JPZ

Požadavky k jednotné přijímací zkoušce (JPZ) z českého jazyka a matematiky (Cermat)

Rozsah požadavků pro písemné testy z českého jazyka a matematiky naleznete na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT: https://prijimacky.cermat.cz/menu/specifikace-pozadavku-k-jpz

 

Další informace k přijímacímu řízení můžete nalézt na stránkách www.cermat.cz.

 

Informace k přijímacímu řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami ZDE

Informace k přijímací zkoušce z ČJL pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí ZDE

 

Právní předpisy:

 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2022/2023:   ZDE

 

 

 

Podrobné informace o škole

https://www.gykas.cz/predstaveni-skoly

 

 • Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8
 • Sladkovského nám. 8/900, 130 00 Praha
 • tel.: 222 721 118
 • e-mail: info@gykas.cz
 • https://www.gykas.cz/

Diskuze