preview

Gymnázium Na Pražačce Praha 3

Popis

Gymnázium Na Pražačce je škola, jejíž tradice ve všeobecném vzdělávání trvá již několik desetiletí. Od školního roku 2009/2010 se soustředíme výhradně na šestileté obory.

Studentům všeobecně zaměřených tříd Gymnázia Na Pražačce se dostane kvalitního, všestranného vzdělání, doplněného o řadu mimoškolních aktivit, které jsou nejen vyloženě vzdělávacího, ale i sociálního charakteru.

Studium začíná úvodním seznamovacím kurzem, kde mají studenti možnost se seznámit se svými novými spolužáky i třídním profesorem. Během studia absolvují řadu exkurzí a mimoškolních akcí. Do nabídky jsou přirozeně začleněny akce humanitního i přírodovědného charakteru - vzdělávací zájezd do Polska, návštěva pracovního i koncentračního tábora, řada divadelních představení, zeměpisné výukové cykly, návštěva planetária či fyzikálního ústavu. Dlouhodobě se podílíme na tzv. Srdíčkových dnech, spolupracujeme s organizací Světluška ap.

Každý rok se mohou studenti zapojit do mnoha školních i mimoškolních soutěží v téměř jakémkoliv předmětu, počínaje školními koly a konče mezinárodní účastí. Zde spolupracujeme s mnoha českými i zahraničními institucemi. Na škole se etablovaly mimo olympiád i recitační soutěže, výborných výsledků dosahují naši studenti i v uměleckých a sportovních soutěžích.

Kromě výše jmenovaných akcí má každý školní rok již dlouholetý harmonogram oblíbených akcí, jakými jsou třeba oslava halloweenu, vánoční školní akademie, tradiční hockeyshow, poslední zvonění, tematické dny a řada dalších.

Velký důraz je kladen na jazykové vzdělání studentů. Prvním cizím jazykem je na všeobecném studiu angličtina, jako další cizí jazyk si studenti mohou zvolit mezi němčinou a francouzštinou. Výuka všech cizích jazyků probíhá v dělených skupinách po max. 16 žácích, s pomocí moderních výukových metod a samozřejmě i audiovizuální techniky. Každý vyučovaný jazyk ve škole vyučuje i minimálně jeden rodilý mluvčí. Navíc mají studenti možnost konverzace s německými dobrovolníky, kteří jsou u nás aktivní již několik let. Jazykovou výuku podporují i zahraniční zájezdy organizované školou. Každoročně na přelomu srpna a září se mohou studenti zúčastnit zájezdu do Anglie, v kvartě je možné dle zájmu studentů zorganizovat zahraniční zájezd do některé z evropských zemí.

Od školního roku 2013/2014 je škola certifikována pro udílení mezinárodní jazykové zkoušky z němčiny (Deutsches Sprachdiplom der I. Stufe), která odpovídá jazykové úrovni A2/B1. Tuto zkoušku mohou konat všichni studenti, jsou na ni připravováni v rámci běžné výuky. Doposud tuto zkoušku velmi úspěšně absolvují desítky studentů ročně. Zkouška vyšší úrovně je možná pouze pro absolventy tříd s rozšířenou výukou německého jazyka.

Časté je i zapojení studentů do sportovních aktivit školy. Škola disponuje dvěma tělocvičnami a přilehlým sportovním areálem, možné je navštěvovat i sousedící bazén. Naši studenti školu často velmi úspěšně reprezentují na nejrůznějších sportovních akcích. Ve třetím ročníku absolvují studenti povinný lyžařský výcvikový kurz, o rok později pořádáme vodácký zájezd, na konci pátého ročníku letní sportovní kurz.

V posledních dvou ročnících před maturitou mají studenti možnost si volit semináře dle svého budoucího profesního zaměření. Zejména v maturitním ročníku se studenti mohou profilovat dle svých zájmů a cílů. Povinně navštěvují český jazyk, matematiku, dva cizí jazyky, společenské vědy a tělesnou výchovu, ostatní předměty si volí ze široké nabídky humanitně i přírodovědně zaměřených seminářů.

Mimo samotnou výuku mají studenti k dispozici studovnu vybavenou počítači s přístupem k internetu, wifi signál v budově školy, českou a německou knihovnu, dvě jídelny a v docházkové vzdálenosti několika minut rozsáhlý sportovní areál.

Studenti všeobecného oboru mají velmi vysokou úspěšnost při přijímání na vysoké školy.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.gymnazium-prazacka.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/NaPrazacce/
Instagram: https://www.instagram.com/gymnazium_na_p…ce/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Gymnázium šestileté – všeobecné studium

Gymnázium šestileté – zaměření estetickovýchovné předměty (profilace na výtvarnou výchovu)

Gymnázium šestileté – zaměření vybrané předměty v cizím jazyce (výuka vybraných předmětů v německém jazyce)

Diskuze