preview

Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

Popis

Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace, je gymnázium zřízené Jihomoravským krajem. Kapacita školy je 500 žáků a je každoročně téměř zcela naplněna. Studium na gymnáziu je pouze osmileté, v každém ročníku jsou dvě třídy. Každoročně je přijímáno přibližně 60 žáků po 5. třídě ZŠ.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.gyrec.cz/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Podrobné informace o škole

Projektová výuka

Nedílnou součástí výuky jsou kromě pravidelných vyučovacích hodin každoročně organizované vícedenní projekty. Každý z těchto projektů má jak vzdělávací náplň, tak plní roli školního výletu:

 • v sekundě je organizován týdenní Ekokurz zaměřený na přírodovědné předměty
 • v tercii žáci absolvují jednak zimní lyžařský kurz, jednak projekt zaměřený na esteticku výchovu (Kroměříž, Olomouc),
 • v kvartě je organizován lyžařský výcvikový kurz a projekt s názvem Energie, zaměřený zejména fyzikálně a chemicky,
 • v kvintě jde adaptační kurz na začátku školního roku a o literárně-dějepisný projekt s názvem Východní Čechy,
 • v sextě žáci absolvují projekt Podyjí zaměřený na zeměpis a biologii,
 • v septimě je organizován sportovní vodácký kurz,
 • v oktávě jde o tradiční literárně-historickou exkurzi do Prahy.

Součástí výuky je také celá řada pravidelných jednodenních exkurzí v Brně a okolí.

 

Zahraniční výjezdy a partnerství

Kvalitní výuka cizích jazyků je jednou z priorit Školního vzdělávacího programu. Proto gymnázium navázalo partnerství se zahraničními školami a organizuje zahraniční studijní pobyty. Cílem je kromě rozvoje komunikačních dovedností i budování sociálního rozhledu a poznávání života a zvyklostí v blízkých zemích:

 • v kvartě je organizován studijní pobyt v Anglii, sestává z poznávací části a z intenzivního jazykového vzdělávání,
 • pro žáky sexty je organizován studijní pobyt v Anglii, jeho organizace je podobná zájezdu pro kvartány,
 • pro žáky septim je připravena partnerská výměna se školou v Holandsku, která má podobou organizaci jako partnerství se sicilskou školou

 

Ročníková práce a populárně vědecký cizojazyčný článek

Jednou z nejdůležitějších součástí Školního vzdělávacího programu je povinnost žáků septim napsat ročníkovou práci. Téma práce volí žáci na konci sexty, práci sestavují pod vedením některého z pedagogů gymnázia (školního garanta), popř. i pod vedením kolegů z odborného pracoviště AV ČR nebo vysokých škol, se kterými gymnázium spolupracuje.

Úspěšná obhajoba práce, která probíhá na začátku druhého pololetí septimy, je nutnou podmínkou pro uzavření klasifikace za septimu.

Pro obhajoby prací gymnázium využívá prestižní soutěž SOČ (Středoškolská odborná činnost) a úspěšné práce postupují do dalších kol.

Na ročníkovou práci v prvním pololetí oktávy navazuje povinnost žáků napsat populárně-vědecký článek na téma, které zvolí, zpravidla jde o téma jejich ročníkové práce. Jde o náročný odborný text, který má mít atributy příspěvku do časopisu Vesmír, National Geographic, Živa apod.

 

Školní pěvecký sbor
 

Žáci mohou navštěvovat nepovinný předmět sborový zpěv. Školní sbor nacvičuje vánoční koncerty a další vystoupení, absolvuje charitativní koncerty.

Významné každoroční akce, další činnosti

 

Žáci gymnázia se velkou měrou podílejí na pořádání významných akcí, některé z nich jsou přímo v rukou studentů. Jde o

 • Řečkovický Majáles
 • Muzejní noc
 • Ples gymnázia
 • Zahradní slavnost
 • Den otevřených dveří
 • Florbalovou ligu
 • Studentský čaospis Gilotina
 • Studentskou radu (parlament)
 • spolupráci s Domovem Tereza

 

Vybavení školy

Obědy pro školní stravování jsou připravovány přímo ve školní kuchyni, žáci mohou využívat školní knihovnu, po výuce učebnu informatiky, celá škola je pokryta wi-fi signálem. Ojedinělá je školní zahrada, která v letním období slouží jak rekreaci (po vyučování, o velkých přestávkách), tak i výuce – je zde vybudována Přírodní laboratoř, která pomáhá výuce biologie, geologie, ekologie a fyziky.

 

Přijímací řízení

Uchazeči o studium musí skládat přijímací zkoušku, přijímání se řídí platnou legislativou. Při rozhodování o přijetí se hodnotí:

 • výsledek písemné jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (zkoušky sestavuje a vyhodnocuje CERMAT a jsou společné pro všechna osmiletá gymnázia v ČR),
 • výsledek písemných školních přijímacích zkoušek (zkoušky jsou sestaveny gymnáziem),
 • prospěch na konci 4. třídy a v 1. pololetí 5. třídy ZŠ,
 • výsledky v předmětových soutěžích vypisovaných pro žáky 1 stupně ZŠ,
 • další aktivity žáka.

Přesné podmínky pro přijetí včetně termínů jsou zveřejněny na těchto webových stránkách vždy do 31. ledna v daném školním roce.

 

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška se řídí platnou legislativou. Sestává ze společné (státní) a profilové (školní) části.

Diskuze