preview

Gymnázium a Střední odborná škola Rokycany

Popis

Gymnázium a SOŠ Rokycany má více než stoletou tradici. Bylo založeno v srpnu 1873 jako první české soukromé gymnázium v západních Čechách a čtvrté v této oblasti. Do roku 1995 sídlilo v historické budově, v září téhož roku bylo přestěhováno do nového rozsáhlejšího komplexu s velkou sportovní halou. Od roku 1990 studují žáci gymnázia jak ve čtyřletém, tak v osmiletém cyklu. Od srpna 2020 škola získala akreditace MŠMT (č.j. MSMT-19103/2020-1) k výuce některých předmětů v anglickém jazyce.

V původní budově sídlí Střední odborná škola (SOŠ), která je nedílnou součástí školy od svého od 1. září 1994. Původně vyučované obory byly a jsou modernizovány podle priorit a potřeb regionu. Aktuálně mají žáci SOŠ střední odborné školy možnost studovat dva čtyřleté obory zakončené maturitou: Ekonomické lyceum a Informační technologie.

 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://gasos-ro.cz/cs/
Facebook: https://www.facebook.com/gasosofficial
Instagram: https://www.instagram.com/gasosofficial/
Zaměření školy: Gymnázium, Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Gymnázium čtyřleté

Gymnázium čtyřleté s výukou v anglickém jazyce

Gymnázium osmileté

Informační technologie

Ekonomické lyceum

Podrobné informace o škole

PROFIL ABSOLVENTA

Gymnázium podle ŠVP "Inspirace a vzdělání v souvislostech"

 • je zvídavý, má rozvinuté dovednosti pro dotazování a výzkum,
 • používá koncepční porozumění, zkoumá znalosti v celé řadě oborů,
 • zabývá se problémy a nápady, které mají místní a globální význam,
 • využívá kritického a kreativního myšlení k analýze a přijímání odpovědných opatření v případě složitých problémů,
 • je iniciativní při přijímání odůvodněných etických rozhodnutí,
 • sebevědomě a tvořivě se vyjadřuje ve více než jednom jazyce (z toho v Aj na úrovni minimálně C1) a mnoha způsoby,
 • účinně spolupracuje a pečlivě naslouchá názorům jiných jednotlivců a skupin,
 • jedná čestně, se silným smyslem pro poctivost a spravedlnosti a s respektem k důstojnosti a právům lidí,
 • je odpovědný za své činy a jejich důsledky, je empatický, soucitný a respektující,
 • kriticky si váží vlastní kultury a osobních dějin, stejně jako hodnot a tradic druhých,
 • hledá a hodnotí řadu úhlů pohledu a je ochotný poučit se ze zkušenosti,
 • je připraven poskytovat služby a jednat tak, aby pozitivně změnili životy ostatních a ve světě kolem sebe,
 • chápe důležitost vyvážení různorodých aspektů našich životů – intelektuálních, fyzických a emocionálních - pro dosažení blahobytu svého i ostatních,
 • uznává vzájemnou závislost s ostatními lidmi a se světem, ve kterém žije,
 • promyšleně zvažuje svět a své vlastní nápady a zkušenosti,
 • ví, jak se učit samostatně a s ostatními, je si vědom nutnosti celoživotního učení,
 • usiluje o pochopení svých silných a slabých stránek za účelem podpory svého dalšího učení a osobního rozvoje.

Gymnázium podle ŠVP "Moje škola"

 • je osobnost s širokým všeobecným základem, zároveň však s pevně profilovaným budoucím zájmem,
 • ovládá na velmi dobré úrovni anglický jazyk (B2), na dobré komunikační úrovni další.
 • ví, jak se učit samostatně a s ostatními, je si vědom nutnosti celoživotního učení,
 • je schopen vyhledávat a hodnotit informace, dokáže je zpracovávat a využívat,
 • dokáže přijímat hodnoty občanské společnosti a orientovat se v nich,
 • uvědomuje si zásady zdravého životního stylu, uznává roli sportu jako přirozeného doplňku plnohodnotného života.
 • jedná čestně, se silným smyslem pro poctivost a spravedlnosti a s respektem k důstojnosti a právům lidí,

Informační technologie

 • je připraven pro vyšší odborné studium nebo studium vysokoškolských příbuzných oborů,
 • ovládá principy objektově orientovaného programování, které využije při tvorbě aplikací simulující úkoly a prostředí praxe a může začínat jako junior programátor,
 • Disponuje znalostmi z oblasti databázových systémů, návrhů databáze, její administrace a používání a může se uplatnit jako správce databázových systémů,
 • Ovládá návrh a tvorbu webových stránek dle nejnovějších standardů s důrazem na kvalitu zpracování a může se uplatnit jako webkodér, programátor PHP,
 • rozumí oblasti hardwaru, je schopen diagnostikovat a opravit nefunkční PC, nastavit a spravovat počítačovou síť a diagnostikovat případné problémy v ní,
 • může se uplatnit jako technik PC nebo správce sítě,
 • je schopen pracovat s grafickým softwarem určeným pro návrh a tvorbu webových stránek, webových animací a bannerů s uplatněním jako webgrafik,
 • umí pracovat s modulárními redakčními systémy a navrhovat a optimalizovat jejich použití dle zadaných požadavků,
 • umí pragramovat na low-level úrovních a může se tak progrtamováním řídících systémů a strojů.
 • ovládá na velmi dobré úrovni anglický jazyk (B2),
 • dokáže přijímat hodnoty občanské společnosti a orientovat se v nich,
 • jedná čestně, se silným smyslem pro poctivost a spravedlnosti a s respektem k důstojnosti a právům lidí.

Ekonomické lyceum

 • je středoškolsky vzdělaný se všeobecnými znalostmi a odbornými znalostmi nutnými pro následné studium na VŠ (kromě studia ekonomie, práva nebo cizích jazyků může volit i studium historie, geografie, matematiky, přírodovědných předmětů, psychologie apod.) i pro výkon povolání (středoškolský management, účetní, mzdová účetní, asistent, referent),
 • je schopen přizpůsobit se novým pracovním požadavkům bez nutnosti rekvalifikace,
 • na základě získaných vědomostí, dovedností a návyků z oblasti všeobecného vzdělání a základů obecně odborného vzdělání je schopen se při přímém nástupu do praxe rychle zorientovat a zapracovat,
 • absolvent ovládá dva světové jazyky (Aj na úrovni minimálně B1), které dokáže používat nejen na úrovni běžné hovorové komunikace, ale umí pracovat i s jednoduchými odbornými texty,
 • absolvent disponuje znalostmi z oblasti výpočetní techniky včetně základních operačních systémů, analytických a grafických softwarů, bez problémů používá současné informační technologie,
 • je soběstačný při uplatnění na trhu práce, má širší rozhled díky všeobecně zaměřenému základu, využívá výhody odborného vzdělání, které je u zaměstnanců oceňováno
 • myslí v ekonomických souvislostech, při řešení problémů uplatňuje hledisko efektivnosti a racionálního chování v osobním i profesním životě,
 • dokáže přijímat hodnoty občanské společnosti a orientovat se v nich,
 • jedná čestně, se silným smyslem pro poctivost a spravedlnosti a s respektem k důstojnosti a právům lidí.

Diskuze