CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU

Video

Škola plná slunce.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.cgnr.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=…640
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=5kgWaQgNDqU
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet studentů: 270

Podrobné informace o škole

Církevní gymnázium Německého řádu bylo založeno v roce 1991 jako škola soukromá (Moravské reálné gymnázium), poskytující svým studentům úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Gymnázium je čtyřleté, je určené pro absolventy 9. tříd ZŠ, i osmileté, do kterého se mohou hlásit žáci pátých tříd. 

Přijímací zkoušky se skládají z českého jazyka, matematiky a všeobecného přehledu formou testu na počítači. (Nejedná se o SCIO test!) Studenti mohou být přijati i na základě prospěchu dosaženého na ZŠ. 

Svým rozsahem a obsahem studia škola připravuje studenty ke studiu vysokoškolskému. Vzdělávání má svým pojetím vyučování poskytnout studentům více volnosti a prostoru pro samostatné rozhodování, rozvoj aktivity a odpovědnosti. 

V každém ročníku čtyřletého gymnázia jsou dvě třídy po maximálně čtyřiadvaceti studentech, což z naší školy dělá spíše školu „rodinného typu“. Čtyřleté gymnázium zabezpečuje v současnosti vzdělávání ve dvou profilacích. První z nich je profilace humanitní předměty (profilující předměty jsou dějepis, základy společenských věd, český jazyk a literatura), pro aktivní sportovce je pak určena profilace tělesná výchova (profilující předměty jsou tělesná výchova a biologie). Studenti osmiletého gymnázia, které je zaměřeno všeobecně, si po prvních čtyřech letech mohou vybrat, kterou profilací chtějí pokračovat. 

Technické zázemí školy je na vysoké úrovni. Každá učebna je vybavena dataprojektorem, ve většině učeben se nachází interaktivní tabule. Všechny učebny disponují bezdrátovým připojením na internetovou síť. V každé učebně je k dispozici počítač s odpovídající a vyhovující konfigurací. 

Jednotlivé odborné učebny jsou vybaveny moderním školním nábytkem. Škola intenzívně pracuje i na estetickém vzhledu jednotlivých odborných učeben, ke kterému přispívají mimo jiné kreativní textilní panely. 

Vzdělávací program CGNR rovněž zahrnuje péči o studenty se specifickými vývojovými poruchami učení. Součástí vzdělávání jsou různé domácí i zahraniční exkurze, kurzy a zájezdy zaměřené především na rozšíření znalostí z oblasti historie, geografie, výtvarného umění, ale i vědy a výzkumu. K dalším aktivitám školy patří společenské akce jako např. reprezentační ples školy. Škola úzce spolupracuje s rodiči našich studentů, kteří mají možnost se spolupodílet na řízení školy prostřednictvím svých zástupců ve Školské radě. 

Absolvent CGNR je připraven ke studiu na vysoké škole všech typů doma i v zahraničí. A to nejen po teoretické stránce, ale také úrovní svých jazykových znalostí. Během studia je seznámen se základy všech vědeckých disciplín. Důležitou součástí osvojených dovedností je práce s výpočetní technikou. Charakteristickým znakem absolventa CGNR je zdravé sebevědomí, ctižádost, pracovitost a houževnatost.

Diskuze