preview

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou

Popis

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Škola uplatňuje jednotu výchovy a vzdělávání, spojení školy se životem a usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka. Vychovává jej ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, formuje jeho intelektuální a mravní rozvoj, připravuje jej na tvořivou práci a odbornou činnost v povolání a poskytuje výchovu estetickou, zdravotní, tělesnou i ekologickou.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.gvi.cz
Facebook: www.facebook.com/gsv.ledec
Zaměření školy: Gymnázium, Střední odborná škola, Střední odborné učiliště
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet zapsaných: 55

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

• 63-41-N/12 Ekonomika a management podniku

• 79-41-K/81 Gymnázium - v 8letém studijním cyklu

• 79-41-K/41 Gymnázium - v 4letém studijním cyklu

• 23-41-M/01 Strojírenství - programování CNC

• 18-20-M/01 Informační technologie

• 23-45-L/01 Mechanik seřizovač (součástí je učební obor Obráběč kovů)

• 23-51-H/01 Strojní mechanik (zámečník)

• 23-52-H/01 Nástrojař

• 23-56-H/01 Obráběč kovů - programování CNC

Dny otevřených dveří

 • středa 19. 10. 2022 od 8.00 hodin do 17.00 hodin
 • sobota 26. 11. 2022 od 9.00 hodin do 12.00 hodin

 

 • středa 18. 10. 2023 od 8.00 hodin do 17. 00 hodin
 • sobota 25. 11. 2023 od 9.00 hodin do 12.00 hodin

Prohlídka školy je možná kdykoliv po předcházejí domluvě.

Přijímací řízení

Střední škola

Maturitní obory

Pro všechny uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou jsou povinné jednotné zkoušky, a to pro všechny formy vzdělávání. Zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Písemný test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, test z matematiky pak 70 minut. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mají úpravu podmínek.
Další informace na odkaze: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska a https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Uvedené testy se v rámci prvního kola přijímacího řízení budou na naší škole týkat uchazečů do oborů vzdělání v denní formě studia

 • 79-41-K/81 Gymnázium, osmileté
 • 79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté
 • 23-41-M/01 Strojírenství – programování CNC, čtyřleté
 • 18-20-M/01 Informační technologie, čtyřleté
 • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač, čtyřleté

Organizujeme tzv. "PŘIJÍMAČKY NANEČISTO". Uchazeči si tak budou moci v reálném prostředí a odpovídajícím čase vyzkoušet a ověřit svoje znalosti v daných předmětech. Obsahová náplň i forma zadání bude odpovídat připravovaným skutečným testům. 

Přijímačky nanečisto budou  pro všechny uchazeče zcela ZDARMA, termín bude upřesněn.

Pro žáky 5. ročníků organizujeme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám od začátku roku 2023. Účast na přípravných kurzech je zcela dobrovolná a není podmínkou podání přihlášky ke studiu.

Přijímací zkoušky na naší škole nebudou jediným kritériem pro přijetí uchazečů. Při přijímání budou mít stanovenou váhu i výsledky prospěchu ze základní školy nebo z předchozího vzdělání (dálkové studium).

Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna ředitelkou školy od 31. 1. 2023 na www.gvi.cz a na úřední desce školy.

Uchazeči musí používat k přihlášení formulář přihlášky stanovený MŠMT. Uchazeč na přihlášce uvede dvě školy v pořadí podle svojí preference. Formulář přihlášky může poskytnout základní škola nebo střední škola, na kterou se uchazeč hlásí. V elektronické podobě lze přihlášku stáhnout na našem webu www.gvi.cz.
Lékařský posudek na formulář přihlášky požadujeme pouze u oboru Mechanik seřizovač.
Časový harmonogram

 • Do 31. ledna 2023 bude oficiálně vyhlášeno přijímací řízení a zveřejněna kritéria přijímacího řízení (úřední deska ve vestibulu školy Husovo náměstí 1 + www.gvi.cz).
 • Do 1. března 2023 odevzdání přihlášky ke studiu, a to osobně či poštou.

Termíny zkoušek

 • 1. řádný termín

13. dubna 2023, čtyřleté obory 
17. dubna 2023, osmiletá gymnázia

 • 2. řádný termín

14. dubna 2023, čtyřleté obory včetně nástavbového studia
18. dubna 2023, osmiletá gymnázia

 • Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny maturitní obory na tyto dny:

1. náhradní termín 10. května 2023
2. náhradní termín 11. května 2023

Učební obory

Uchazeči o učební obory nekonají přijímací zkoušky a jsou přijímáni na základě průměrného prospěchu ze ZŠ.
Podání přihlášek ke studiu škole pro první kolo přijímacího řízení: do 1. března 2023, a to osobně či poštou. Formulář přihlášky může poskytnout základní škola nebo střední škola, na kterou se uchazeč hlásí. V elektronické podobě lze přihlášku stáhnout na našem webu www.gvi.cz.

Lékařský posudek na formulář přihlášky u učebních oborů požadujeme.
Pro školní rok 2023/24 nabízíme tyto tříleté učební obory v denní formě studia

 • 23-51-H/01 Strojní mechanik
 • 23-52-H/01 Nástrojař
 • 23-56-H/01 Obráběč kovů

Vyšší odborná škola

Vzdělávací program: 63-41-N/12 Ekonomika a management podniku

Délka studia: 3 roky (3 zimní a 3 letní období)
Forma studia: denní nebo kombinovaná
Pro první kolo přijímacího řízení podává uchazeč přihlášku ke vzdělávání do 31. května 2023. Přijímací zkoušky se nekonají. Uchazeč je přijímán na základě hodnocení znalostí získaných ve středním vzdělávání a vyjádřeném na vysvědčení ze střední školy. V elektronické podobě lze přihlášku stáhnout na našem webu www.gvi.cz.
 Přijímání uchazečů probíhá v jednotlivých kolech do konce října 2023.
Přihláška uchazeče nemusí obsahovat lékařské potvrzení.
Uchazeč se stává studentem vyšší odborné školy dnem zápisu ke vzdělávání.

Způsob ukončení vzdělávání: absolutorium

Certifikát: vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa

Titul absolventa: DiS. (diplomovaný specialista)

Případné další dotazy na vitiskovai@gsv365.cz.

Dny otevřených dveří: 19. 10. 2022, 26. 11. 2022 a kdykoliv po domluvě.

Podrobné informace o škole

Gymnázium je všeobecně vzdělávací, vnitřně diferencovaná škola, která připravuje především pro studium na vysokých školách a vyšších odborných školách. Žáci mají možnost studovat anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk nebo latinu.  V průběhu studia se mohou profilovat dle volitelných seminářů. Gymnázium má čtyři a osm ročníků. Studium  je zakončeno maturitní zkouškou.

Na střední odborné škole v maturitních oborech Informační technologie, Strojírenství a Mechanik seřizovač se žáci připravují především pro výkon odborných činností, zejména technickohospodářských a ekonomických. Součástí studia je povinná praxe ve firmách. Studium trvá čtyři roky a je zakončeno maturitní zkouškou.   Dálkové nástavbové studium (výuka v sobotu)  oboru Podnikání trvá tři roky a je zakončeno maturitní zkouškou.

Učební obory Strojní mechanik, Nástrojař a Obráběč kovů jsou součástí střední odborné školy a poskytují odbornou přípravu pro výkon povolání žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku základní školy. Součástí výuky může být odborná praxe u firem a práce na produktivní činnosti ve školních dílnách. Žáci vybraných oborů mají při splnění požadovaných kritérií stipendia. Příprava se ukončuje úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky. Absolvent obdrží výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Vyšší odborná škola připravuje pro kvalifikovaný výkon náročných odborných činností v oblasti ekonomie. Je určena pro studenty, kteří úspěšně ukončili studijní obor s maturitou. Součástí studia je souvislá 14denní praxe po prvním a druhém ročníku a 5ti měsíční praxe ve třetím ročníku. Studium trvá tři roky, je ukončeno absolutoriem a absolvent obdrží diplom s právem užívat titul DiS.

 • Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
 • Husovo náměstí 1, 584 01 Ledeč nad Sázavou
 • tel.: 569 430 500
 • e-mail: sekretariat@gsv365.cz
 • www.gvi.cz

Diskuze