Gymnázium Sušice

Střední školství v Sušici má hlubokou tradici. Latinská škola při kostele sv. Václava vznikla již zřejmě ve 13. století. Na sklonku 16. století a v předbělohorské době patřila sušická škola k předním latinským školám v Čechách. O zřízení reálky s českým jazykem vyučovacím se přemýšlelo již v 19. století. Velkým propagátorem reálky byl sušický obrozenec a politik S. A. Gabriel. K naplnění snah o zřízení české reálky došlo 7. srpna 1906.

Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy

Gymnázium v Klatovech bylo založeno r.1812, v roce 2012 tedy oslaví 200. výročí svého založení. V současné době je na škole otevíráno studium čtyřleté, šestileté a osmileté. Gymnázium má ve šk.roce 2010/11 22 tříd a přes 620 studentů, na škole je zaměstnáno 58 ped. pracovníků a 12 provozních sil. Výuka je aprobována na 100 %. Škola nemá jako celek žádné speciální zaměření, není tedy prováděno dělení do studijních větví na začátku studia (přírodovědné, humanitní apod.).